Рабочая программа по чеченской литературе для 3 класса


ЮЬХЬАНЦАРА ШКОЛЕХЬ НОХЧИЙН ЛИТЕРАТУРА 1АМОРАН ПРЕДМЕТНИ ЖАМ1АШ:
къоман а, дуьненан а, культурийнхилам а, синъоьздангаллинмехаллаш, ламасташлардаран а, кхид1а а д1акховдоран г1ирс санналитературехкхетар;
ша-шенкхиарехьешаран мах лакхарахилархкхетар; виллинайоьшуш хила везашхилар болу лаамшегахькхиор; дуьненах а, къоманисторех а, культурех а болу кхетамашкхиор; юьхьанцара г1иллакх-оьздангалла кхиорехьлитературо д1алоцу меттигкъасто а, дика а, вуо а х1ун духуушхилар;
х1унда ешаезабохучухкхеташхилар, цудекъехьтайп-тайпанчуешархпайдаэцар;
дешаран а, 1илманан кхетаме, исбаьхьаллинтексташ ладог1арца т1еэца а, кхеташеша а, цхьанатайпанацарахкхета а хуушхилар; стихотворенинкепехьйолутексташкъастошешаранюьхьанцарахааршкарадерзор;
-прозаически исбаьхьаллинпроизведенешюхасхьайийца а, церанчулацамахдолчухаттаршнажоьпаш дала а, ешначудешаран, 1илманан кхетаме, исбаьхьаллинтекстийн бахьанин-т1аьхьалонийн з1енаш къасто а хааркарадерзор;
меттанбакъонаш а ларъеш, йозанехь а, барта а доццадийцарш х1итто хааркарадерзор;
хьайцакъамелдешволчуьнга а ладог1а а, цодуьйцучуьнца реза вацахь а, делил далорцаайхьабохург т1еч1аг1дан а, г1иллакхехь вистхила а, диалог д1аяхьа а хааркарадерзор;
-исбаьхьаллинтекстийнбашхаллийндуьхе а кхуьуш, дешаран, 1илманан, исбаьхьаллинтексташвовшехкъастохаар;
ешначуисбаьхьаллин, 1илманан, дешарантекстийнтеманах, коьртачу маь1нах кхеташхилар; исбаьхьаллинтекстехьбалийнаметтанисбаьхьаллин г1ирсаш ган а, яздархочомича 1алашонца уьшюкъабалийна а хаар;
шаешначуисбаьхьаллинпроизведенин мах хадо а, цунахлаьцнашенахетарг ала а хаар;
ешначутекстехьйолусинъоьздангаллинмехаллашйовзийта а, уьшшегахькхио а хаар;
-оьрсийн а, нохчийн а исбаьхьаллинпроизведенийнперсонажаш (дакъалацархой) вовшашцабуста а, церанамалехь, г1уллакхашкахь цхьаьна дог1ург схьа а лохуш, царнахаракатеристика яла а, цаьргашен болу хьежамгайта а хаар;
шена хаза хета книга шеннасхьахаржа а, т1ебузучу хаамийнсправочнихьостанехпайдаэца а хаар;
2. КУРСАН ЧУЛАЦАМ
«Даймехканкосташ»(2 сахьт)
А.Сулейманов. «Даймехканкосташ»Ш.Арсанукаев «Ненанмотт»
«Аьхкенан 1уьйре»(13 сахьт)
Ш.Арсанукаев«Аьхкенан1уьйре»М.Сулаев «Дог1а деанчул т1аьхьа»Д.Кагерманов «Аьхке»З.Муталибов «Оха болх а бо, деша а доьшу»Ж.Махмаев «Мангалкомарш»Хь. Хасаев «Комаьршахьун»Х. Эдилов «Гуьйре»
Хь. Хасаев«Гуьйре т1екхочуш»Д.Кагерманов «Г1арг1улеш»1.Гайсултанов «Стоьмийнбешахь»Э. Мамакаев. «Гуьйренансуьрташ»Кл. ар. еш. «Аьхке, гуьйре ..»
«1алам ларбар-изаДаймохкларбарду» (9сахьт).
«Сан даймохк» Р.Ахматова«Эвлахь»Хь.Хасаев«Бен»Хь.Саракаев«Асваданадамалла »1.Гайсултанов«Экскурси»Хь.Хасаев«Бохам»Классаларахьараешар «1алам ларбар-изаДаймохкларбарду».
«Берийндахар» (13 сахьт).
Хь. Саракаев «Тхойшиннаэсийдажолаьа»Ж. Махмаев «Коран ангали»Гайсултанов«Яраг1и»«Говзанчаш»
Чантиев «Стенна вара Мурад г1айг1ане»Муталибов «Мустапан каранаш»1. Эдильсултанов «Хьаьжк1аш ер»Д. Кагерманов«Мазлаг1ехь»1.Гайсултанов«Уггармехалниг»
«ВайнДаймохк» (3 сахьт).
«Вайн республика» Д. Кагерманов «Сан Кавказ»Ш.Рашидов«Даймахкебезам»
«Даймохквайкъинхьегамцахестабо» (7сахьт).
Р. Нашхоев«Соьгаюха а хабар дийцало»Ш. Арсанукаев «Сан йиша» Т. Закаев«Сох а хирву г1ишлоярхо» «Кхоллараллинлехамехь» Б. Чалаев.М.Ахмадов«Асарахь» Классаларахьараешар «Даймохквайкъинхьегамцахестабо» декъана.
«1а» (20сахьт).
М. Сулаев«Лайнчимаш» «Хьуьнхахь 1а» Хь. ХасаевЖ. Махмаев«Лодеана» «1аьнан хьаша » Д. Кагерманов1.Мамакаев«1а» 1.Гайсултанов«Цергков»Ш. Рашидов «1ай» Хь.Саракаев«Дуьххьарлерахуьнар»Ш.Арсанукаев«1аьнан суьйре»Ш.Макалов«Дорцехь»
«1аьнан а ,аьхкенан а хиллакъовсам» 1. Чантиев.Кл . ар. еш. «1а» декъана «Толаман де» (6сахьт).
Ш.Рашидов«Ханпаша»Х.Ошаев«ИччархоАбухьаьжаИдрисов»Х.Эдилов «Толам»
«Б1аьсте йог1у, б1аьсте йог1у» (17сахьт).
«Б1аьстенан юьхь» 1. Мамакаев «Стовно –ворх1азза…» Хь.Хасаев.1.Гайсултанов «Б1аьсте т1ейог1уш»М. Сулаев «Б1аьсте».
Б. Саидов «Барх1алг1а март»Хь.Саракаев«Мамина совг1ат»Хь. Сатуев.«Б1аьсте йог1у»1.Гайсултанов«1алам хаздандеза»Хь.Хасаев«Зевнехьеший»Д.Кагерманов «Арахь» Хь.Сатуев«Б1аьстенан дог1а» .А.Айдамиров«Б1аьсте схьакхаьчна »Кл. ар еш. «Б1аьсте йог1у, б1аьсте йог1у»
«Халкъанбартакхолларалла» (9сахьт).
«Денвесет» «Бабин Ч1ирдиг» «Бекхам» «Тешам боцулулахой» (Туьйра)Классаларахьараешар.
КХОАЛГ1АЧУ КЛАССЕХЬ ЛИТЕРАНУРНИ ЕШАРАН УРОКИЙН ТЕМИН ХЬЕСАП
Э.Х. Солтахановнучебникналеринашарахь-70сахьт к1ирнах-2 сахьт№
п/п Урокан ц1е СахьтДата
план. факт.
Ч1ийрик (18 сахьт)
«Даймехканкосташ»(2 сахьт)
1 А.Сулейманов. «Даймехканкосташ» 1 06.09 2 Ш.Арсанукаев «Ненанмотт» 1 08.09 «Аьхкенан 1уьйре»(10сахьт)
3 Ш.Арсанукаев «Аьхкенан 1уьйре» 1 13.09 4 М.Сулаев «Дог1а деанчул т1аьхьа» 1 15.09 5 Д.Кагерманов «Аьхке» 1 20.09 6 З. Муталибов «Оха болх а бо, деша а доьшу» 1 22.09 7 Ж. Махмаев «Мангалкомарш», Хь. Хасаев «Комаьршахьун» 1 27.09 8 Х. Эдилов «Гуьйре» 1 29.09 9 Хь. Хасаев «Гуьйре т1екхочуш» 1 04.10 10 Д. Кагерманов «Г1арг1улеш» 1 06.10 11 1. Гайсултанов «Стоьмийн бешахь» 1 11.10 12 Э. Мамакаев «Гуьйренан суьрташ» 1 13.10 «1алам ларбар-изаДаймохкларбарду» (7сахьт).
13 М. Пришвин «Сан Даймохк» 1 18.10 14 Р. Ахматова «Эвлахь» 1 20.10 15 Хь. Хасаев «Бен» 1 25.10 16 Хь. Саракаев «Асвадан адамалла» 1 27.10 2 ч1ийрик (14 сахьт)
17-18 1.Гайсултанов «Экскурси» 2 08.11
10.11 19 Хь. Хасаев «Бохам» 1 15.11 «Берийндахар» (9сахьт).
20 Хь. Саракаев «Тхойшинна эсий дажо лаьа» 1 17.11 21 Ж. Махмаев «Коран ангали» 1 22.11 22 1.Гайсултанов «Яраг1и» 1 24.11 23 Хь.Саракаев «Говзанчаш» 1 29.11 24 1. Чантиев «Стенна вара Мурад г1айг1ане» 1 01.12 25 З. Муталибов «Мустапан каранаш» 1 06.12 26 1.Эдильсултанов «Хьаьжк1аш ер» 1 08.12 27 Д. Кагерманов «Мазлаг1ехь» 1 13.12 28 1.Гайсултанов «Уггар мехалниг» 1 15.12 «ВайнДаймохк» (3 сахьт).
29 «Вайн республика» 1 20.12 30 Д. Кагерманов « Сан Кавказ» 1 22.12 31 Ш. Рашидов «Даймахке безам» 1 27.12 «Даймохк вай къинхьегамца хестабо» (5сахьт).
32 Р. Нашхоев «Соьгаюха а хабар дийцало» 1 29.12 3-ч1ийрик (20 сахьт)
33 Ш. Арсанукаев «Сан йиша» 1 10.01 34 Т. Закаев «Сох а хирву г1ишлоярхо» 1 12.01 35 Б. Чалаев «Кхоллараллин лехамехь» 1 17.01 36 М.Ахмадов «Асарахь» 1 19.01 «1а» (11сахьт).
37 М. Сулаев «Лайн чимаш» 1 24.01 38 Хь. Хасаев «Хьуьнхахь 1а» 1 26.01 39 Ж. Махмаев «Ло деана» 1 31.01 40 «1аьнан хьаша» Д. Кагерманов1 02.02 41 1.Мамакаев «1а» 1 07.02 42 1.Гайсултанов «Цергков» 1 09.02 43 Ш. Рашидов «1ай» 1 14.02 44 Хь. Саракаев «Дуьххьарлера хуьнар» 1 16.02 45 Ш. Арсанукаев «1аьнан суьйре» 1 21.02 46 Ш. Макалов «Дорцехь» 1 28.02 47 1. Чантиев «1аьнан а, аьхкенан а хиллакъовсам» 1 02.03 «Толаман де» (3сахьт).
48 Ш. Рашидов «Ханпаша» 1 07.03 49-50 Х. Ошаев «ИччархоАбухьаьжа Идрисов» 2 09.03
14.03 51 Х. Эдилов «Толам» 1 16.03 «Б1аьсте йог1у, б1аьсте йог1у» (12сахьт).
52 1. Мамакаев «Б1аьстенан юьхь» 1 21.03 4 ч1ийрик (16 сахьт)
53 Хь. Хасаев «Стовно –ворх1азза…» 1 04.04 54 1. Гайсултанов «Б1аьсте т1ейог1уш» 1 06.04 55 М. Сулаев «Б1аьсте» 1 11.04 56 Б. Саидов «Барх1алг1а март» 1 13.04 57 Хь. Саракаев «Мамина совг1ат» 1 18.04 58 Хь. Хасаев «Хьуьнан акхарой б1аьста» 1 20.04 59 Хь. Сатуев «Б1аьсте йог1у» 1 25.04 60 1.Гайсултанов «1алам хаздандеза» 1 27.04 61 Хь. Хасаев «Зевнехьеший» 1 02.05 62 Д. Кагерманов «Арахь» 1 04.05 63 Хь. Сатуев«Б1аьстенан дог1а» 1 11.05 64 А. Айдамиров «Б1аьсте схьакхаьчна» 1 16.05 «Халкъанбарта, кхолларалла» (9 сахьт).
65 «Ден весет» 1 18.05 66 «Бабин Ч1ирдиг» 1 23.05 67 «Бекхам» 1 25.05 68 «Тешам боцу лулахой» (Туьйра). Шарахь 1амийнарг карладаккхар1 30.05

Приложенные файлы


Добавить комментарий