План-конспект урока по родной(кумыкской) литературе для 3 класса по стихотворению М.Атабаева Мени элим


Темасы. Иагьаммат Атабаевни «Къумукъ элим» деген шиърусуна дарслыкъ план.
3 класс.
Дарсны муратлары:
1.М.Атабаевни «Къумукъ элим» деген шиърусун чебер охума уьйренив.
2.Тил оьсдюрювню, чебер охувну уьстюнде ишлеа.
3.Оьз юртуна, оьз элине сююв исиндирив.
Къураллар. Авторну сураты, сезлер язылгъан кагъызлар, бюллетень, китаплары, «Къарчыгъа» журнал.
УУД (Кёп билимлени къуршайгъан охув гьаракатлар):
-Муратланы аян этив, ойлашыв гьаракатланы уьстюнде ишлев.
-Оьз оьсювюню уьстюнде ишлев.
-Охув ишлерде адамлыгъын, тюзлюгюн,гьаллашывун къоллап бажармакъ.
-Тюшюнюв гьаракатланы низамлашдырыв.
Дарсны тайпасы. Янгы теманы англатыв дарс.
Методика къайдалар: хабар, чебер охув, китап булан ишлев.
Дарсны къурулушу:
I.Мотивация.
1.Къурум бёлюк. Ишге онгайлыкълар болдурув …………………… 2мин.
2.Уьйге берилген теманы сорав……………………………………… 4-5м.
II.Алынгъан билимлерин тарыкълы ерде къоллатмакъ………………7-8м.
1. Уьйге берилген шиъруну охутув.
2. Соравланы кёмеги булан маънасын чечив..
3. Шиъруну аслу маънасын гёрсетеген ерлерин охутув..
III.Янгы билим масъалаларын белгили этив…………………………7-8м.
1.Теманы ачыкъ этив.
2.Охув масъалаланы группаларда чечив.
3.Ялалыв.
IV.Янгы билим масъалалрын чечив…………………………………15-16м.
1.Беклешдирив ишлер.
2.Уьлгюге гёре оьзбашына ишлев .
3.Янгы билимлени алда алынгъан билимлер булан къоллап болмакъ.
V.Рефлексия(дарсны жамы)……………………………………………5-6м.
1. Дарсны гьасили.
2.Къыйматлав.
3.Уьйге иш берив.
Дарсны гетиши.
I.Мотивация.- Яшлар булан салам лашыв, тюз олтуругъув, китапларын, дневниклерин, тетрадларын чыгъартып, гёнгюллю ишге онгарыв.
II.Алынгъан билимлерин тарыкълы ерде къоллатмакъ1.Уьйге берилген ишни тергев.
2.Уьйге берилген шиъруну гёнгюнден сорав.
3.Язывчуну гьакъында сорав.
III. Уьйге берилген ишни беклешдирив.
Шиъруну охутув, соравланы кемеги булан маънасын чечив.
«Къарчыгъа» журналдагъы шиъруларын охутув.
IV.Янгы билим масъалаларын белгили этив.
1.Теманы ачыкъ этив. .(Слайддагъы гёрюнюшлеге гёре яшланы янгы темагъа гелтирив). Гиришив лакъыр.
Яшлар, биз сизин булан бюгюн М.Атабаевни «Къумукъ элим» деген шиърусун охужакъбыз. Гьали мен сизге шиъруну язгъан авторну гьакъында айтажакъман.
Къумукъланы белгили шаири М.Атабаев 1936 йыл Яхсайда тувгъан. Магьаммат кеп яш йылларындан тутуп давну къыйынлыкъларын герген. Шо заманланы суратлап кеп асарлар да язгъан. М.Атабаев яшлар учун да кеп шиърулар язгъан. Бугюн биз «Къумукъ элим» деген шиъруну охужакъбыз. Бу шиъруну охугъанча, онда елугъажакъ сезлени уьятюнде токътажакъбыз.
Сезлюк иш:
къувлуп – йыртыллапсыйламай – абурламайартыкъ – кеп деген маънада.
Хыйлы – кеп эркин.
2.Ялалыв оьтгерив.
3.Уьлгюлю охувV. Янгы билим масъалалрын чечив:
1.Беклешдирив ишлер.
2. Яшлагъа шиъруну ичинден бир керен охутаман.
3. Къычырып охутув. (интонациясын тергев).
4.Шиъруну маънасын чечив.
5.Уьлгюге гёре оьзбашына ишлев .
6.Янгы билимлени алда алынгъан билимлер булан къоллап болмакъ.
VI.Рефлексия(дарсны жамы).
1. Дарсны гьасили.
А) шаир шиърусунда къайсы юртланы эсгере?
- Яхсай, Боташ, Гьели, Эрпели, Жюнгютей, Дергели, Паравул, Таргъу, Мужукъай, Анжи, Туршунай.
Б) Яшлар биринчилей эшитеген юртланы гьакъында лакъыр оьтгерив.
Масала: Анжи – Бизин Магьачкъаланы алдынгъы аты, ону гьакъында. «Анжини гьакъындагъы йыр» бар.
Тарбиялав лакъыр оьтгерив, нечик автор оьзюню элиндеги юртланы биле, оланы сюе. Яшланы оьзлени юртларыны гьакъында хабарлатыв.
2.Къыйматлав.
Яшлар оьзлер этген ишин, ёлдашлары этген ишлени къыйматлай. Сонг муаллим яшланы къыйматлары булан оьзюню къыйматларын тенглешдире ватийишли ккюйде къыйматлай.
3.Уьйге иш берив.
«Мени элим» шиъруну чебер охума уьйренме.
«Мени юртум « деген темагъа сочинение язмагъа.

Приложенные файлы


Добавить комментарий