“tarbiyasi qiyin va bo`sh o`zlashtiruvchi o`quvchilar bilan pedagogik faoliyat olib borish metodikasi” — начальные классы, уроки

maktab yoshi o`quvchilarining bilimlarni o`zlashtirish jarayonlari o`ziga xos nozik jihatlari bilan boshqa yosh davrlaridan farq qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI

Каримов И.А. Юксак маънавият–енгилмас куч. –Т.: Маънавият, 2008.174 б
Каримов И.А. ѕзбекистон XI асрга интилмоKда. –Т.:ѕзбекистон, 1999. 48б
ѕзбекистон Республикасининг “Таълим тCрисида”ги Jонуни.// Баркамол авлод – ѕзбекистон тараKKиётининг пойдевори. –Т.: 1997. – 20-29 бетлар.
ѕзбекистон Республикасининг “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”.// –Т.: 1997. – 31-60 бетлар.
ѕзбекистон Республикаси Президентининг 2004 йил 21майдаги “2004-2009 йилларда мактаб таълимини ривожлантириш Давлат умуммиллий дастури тCрисида”ги Фармони// Маърифат. 2004 йил 22 май.
Абдуллаева J., Сафарова Р., Бикбоева Н. БошланCич таълим концепцияси// БошланCич таълим, 6-сон. 1998. -2-9 бетлар.
Адизов Б.Р. БошланCич таълимни ижодий ташкил этишнинг назарий асослари. Докт. дисс. Тошкент, 2003. -320 б.
Р.А.Мавлонова, Б.Нормуродова. “Тарбиявий ишлар методикаси”. –Т., 2007 йил.
«Одоб – аcлоKга оид cадис намуналари». Т., «Фан» 1970 йил.
Н.И.Болдирев. «Синф раcбари. Т., «ѕKитувчи» 1975 йил.
Кайковус «Jобуснома» Т., «ѕKитувчи». 1986 йил.
А.Ж.Жраев. «Тарбиявий дарсларни тиш». Т., «ѕKитувчи» 1994 йил.
З.Jзиев. «Синф раcбари ишини ташкил этиш ва режалаштириш». Т., 1997 йил.

 Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон cаёт – пировард маKсадимиз. –Т.: 2000, 34-бет.
 Кармиов И.А. Баркамол авлод – ѕзбекистон келажагининг пойдевори. –Т.: ШарK, 1997, 8-бет.


·Дреер А. Преподавание в средней школе США. –М., 1986. –С. 54.
 Шацкий С.Т. Изб. пед. соч. –М., 1962. –Т. 2. –С. 76.
 Аналогия – хшаш, нусха деган маъноларни билдиради.

13PAGE 15


13PAGE 14215
13 PAGE \* MERGEFORMAT 14115Vaziyatdan foydalaning.

O`quvchining niyatini bilishga harakat qiling

Qiziqishlar va mayllarni hisobga oling.

Ishingizning ta’sirchanligini oshiring

Hatti-harakatlari oqibatini ko`rsating

Qadr-qimmatini joyiga qo`ying.

O`quvchining yutuqlarini ma’qullang.


O`quvchilarni stimullashtirish qoidalari

Istaklarga tayaning.

Hurmatga sazovor bo`lish istagini rag`batlantiring

Ba’zida “kerak” degan so`zni ishlating.

Vaziyatdan foydalaning.

O`zaro ra`obatni ehtiyotkorlik bilan boshqarib boring.


Yutuqlarini ko`rsating.


O`quvchiga o`z sha’ni va obro`yini saqlab qolish uchun imkon bering.


Ko`ngliga tegmasdan tanqid qiling.


O`zaro kelishuvli shartnomaga o`ting.


Noan’anaviy echimlarni izlang.O`quvchilarni stimullashtirish qoidalari

Kishining “o`z-o`zini yahshi ko`rishi”ga murojaat qiling

O`quvchini maqtang.


O`quvchilaringizni yahshi nom chiqarishga o`rgating.


Приложенные файлы

  • doc 311864
    Размер файла: 233 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий