Білімді жас физиктер — физика, мероприятия

Сыныптан тыс жaмыс таKырыбы: Білімді жас физиктер
МаKсаты: Білімділік . ОKушылардыS ™тілген тараулар бойынша алCан білімдерін тексеру ж‰не белсенділігін, KызыCушылыCын, оKуCа ынтасын арттыру.
Дамыту. ФизикалыK aCымдар мен т‰жірибелерді еске т_сіре отырып, оKушылардыS ойлау Kабілетін дамыту. Т‰рбиелік. ЫнтымаKтастыKKа, бірлікке, жолдастыK Kарым-KатнасKа, aжымдылыKKа т‰рбиелеу. СабаKтыS т_рі: Сайыс сабаK СабаKтыS типі: Jайталау сабаCы СабаKтыS к™рнекілігі: Интерактивті таKтамен жaмыс, слайд, с™зжaмбаK, документ камера, диномометрлер, Паскаль шары,К_н ж_йесі,архимед шелекшесі.
Jазылар алKасымен таныстыру. СабаKтыS жоспары.
“JаKпаларды ашайыK”сайысы
“Алтын сандыK”сайысы (с™зжaмбаK)
“Jaпия сандар”сайысы
“Кім білімді ‰рі жылдам”сайысы
СабаKтыS барысы
`йымдастыру: сынып оKушылары II топKа б™лінеді.
(«ПАСКАЛЬ» тобы, «НЬЮТОН» тобы)
“JаKпаларды ашайыK”сайысы
€лемде орын алатын сан алуан ™згерістер не деп аталады?
€лемде не бар болса соныS б‰рі Kалай аталады?
Парашютшіге Kандай к_штер ‰сер етеді? Ол неліктен жерге Kaламайды?
КеменіS суCа бататын тереSдігі Kалай аталады?
Техникада к™бінесе сaйыKтыS, газдыS будыS Kысымын ™лшеу _шін Kандай манометр Kолданылады?
Биіктігі 760 мм сынап баCаныныS Kысымына теS, 0°С температурадаCы
атмосферадаCы Kысым не деп аталады?

“Алтын сандыK”сайысы
Алтын сандыK ішінен шыKKын с™зжaмбаKтар 2 топKа беріледі,4 минут ™ткен сон с™зжaмбаKтарды екі топтан жинап алынып Kазылар алKасына тапсырылыды.Олар с™зжaмбаKты тексерип жинаCан aпайларын хабарлайды.егер топтар барлыK сaраKтарCа дaрыс жауап берілсе жоCарCы aпай бес aпай беріледі.




«ПАСКАЛЬ» тобы

А









Л








Т





Ы







Н







СaйыKKа немесе газCа т_сірілген Kысым барлыK баCыт бойынша ™згеріссіз таралады.Бaл KаCида кімніS заSы?
F_йк=µN _йкеліс к_шініS ормуласындаCы µ - Kандай коэффициент деп аталады?
Жанасатын денелердіS бір біріне Kатысты KозCалысына Kарай _йкеліс 3ке б™лінеді.1ші СырCанау 2ші Домалау,ал _шіншісы Kалай аталады?
Егер сaйыK Kылт_тік KабырCасына жaCатын болса,онда сaйыK бетініS пішіні Kандай болады?
Jазіргі кезде к™птеген зерттеу станциялары ауа райын баKылау _шін атмосфераCа нені aшырады?
«НЬЮТОН» тобы





С






А









Н



Д






Ы




J














РaKсат етілетін ш™гім кеменіS корпусындаCы Kызыл сызыKты не деп атайды?
ДенелердіS ™зара ‰рекеттесуі кезіндегі жылдамдыKтарыныS ™згеру д‰режесін аныKтайтын физикалыK шама Kалай аталады?
Жанасатын денелердіS бір біріне Kатысты KозCалысына Kарай _йкеліс 3ке б™лінеді.1ші ТыныштыK _йкелісі, 2ші Домалау _йкелісі, ал _шіншісы Kалай аталады?
Егер сaйыK Kылт_тік KабырCасына жaKпайтын болса,онда сaйыK бетініS пішіні Kандай болады?
Белгілі бір бетке т_сетін к_ш ‰рекетініS н‰тижесін сипаттайтын физикалыK шаманы Kалай атайды?
Су к™лігініS ішіндегі еS к_рделісі Kалай аталады?


“Jaпия сандар”сайысы
ЭкранCа кезекпен т™рт сан шыCады.€р сан артына физика CалымдарыныS аты ж™ндері жасырылCан.Сандар экранCа шыKKын сайын екі топKа бір бірден Kaралдар к™рсетіледі ал олар сол KaралдыS атауын,Kандай физиKалыK шаманы ™лшеу _шін Kолданылатынын ж‰не Kай Cалым сол aCымныS ашылуына _лес Kосканын табу керек.`сынылатын Kaралдар:
Динамометр
Архимед шелекшесі
К_н ж_йесініS моделі
Паскаль шары

“Кім білімді ‰рі жылдам”сайысы
Бaл турда ‰р топKа KыиылCан формулалар жазылCан параKшалар беріледі. Сол KыиылCан парKшаларды топтар жылдам ‰рі дaрыс Kaрастырулары керек.







V. Сыныптан тыс жaмысты Kорыту:Jазылар алKысы ортаCа шыCып жалпы топтардыS орташа жинаCан aпайларын айтып жеSген топты аныKтап KaттыKтайды.
F= mg FА13 QUOTE 1415 S=
·t F_йк=µN
13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415





Приложенные файлы

  • doc 302018
    Размер файла: 111 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий