Білімді жас физиктер — физика, мероприятия

Сыныптан тыс жaмыс таKырыбы: Білімді жас физиктер
МаKсаты: Білімділік . ОKушылардыS ™тілген тараулар бойынша алCан білімдерін тексеру ж‰не белсенділігін, KызыCушылыCын, оKуCа ынтасын арттыру.
Дамыту. ФизикалыK aCымдар мен т‰жірибелерді еске т_сіре отырып, оKушылардыS ойлау Kабілетін дамыту. Т‰рбиелік. ЫнтымаKтастыKKа, бірлікке, жолдастыK Kарым-KатнасKа, aжымдылыKKа т‰рбиелеу. СабаKтыS т_рі: Сайыс сабаK СабаKтыS типі: Jайталау сабаCы СабаKтыS к™рнекілігі: Интерактивті таKтамен жaмыс, слайд, с™зжaмбаK, документ камера, диномометрлер, Паскаль шары,К_н ж_йесі,архимед шелекшесі.
Jазылар алKасымен таныстыру. СабаKтыS жоспары.
“JаKпаларды ашайыK”сайысы
“Алтын сандыK”сайысы (с™зжaмбаK)
“Jaпия сандар”сайысы
“Кім білімді ‰рі жылдам”сайысы
СабаKтыS барысы
`йымдастыру: сынып оKушылары II топKа б™лінеді.
(«ПАСКАЛЬ» тобы, «НЬЮТОН» тобы)
“JаKпаларды ашайыK”сайысы
€лемде орын алатын сан алуан ™згерістер не деп аталады?
€лемде не бар болса соныS б‰рі Kалай аталады?
Парашютшіге Kандай к_штер ‰сер етеді? Ол неліктен жерге Kaламайды?
КеменіS суCа бататын тереSдігі Kалай аталады?
Техникада к™бінесе сaйыKтыS, газдыS будыS Kысымын ™лшеу _шін Kандай манометр Kолданылады?
Биіктігі 760 мм сынап баCаныныS Kысымына теS, 0°С температурадаCы
атмосферадаCы Kысым не деп аталады?

“Алтын сандыK”сайысы
Алтын сандыK ішінен шыKKын с™зжaмбаKтар 2 топKа беріледі,4 минут ™ткен сон с™зжaмбаKтарды екі топтан жинап алынып Kазылар алKасына тапсырылыды.Олар с™зжaмбаKты тексерип жинаCан aпайларын хабарлайды.егер топтар барлыK сaраKтарCа дaрыс жауап берілсе жоCарCы aпай бес aпай беріледі.
«ПАСКАЛЬ» тобы

А

Л
Т

ЫНСaйыKKа немесе газCа т_сірілген Kысым барлыK баCыт бойынша ™згеріссіз таралады.Бaл KаCида кімніS заSы?
F_йк=µN _йкеліс к_шініS ормуласындаCы µ - Kандай коэффициент деп аталады?
Жанасатын денелердіS бір біріне Kатысты KозCалысына Kарай _йкеліс 3ке б™лінеді.1ші СырCанау 2ші Домалау,ал _шіншісы Kалай аталады?
Егер сaйыK Kылт_тік KабырCасына жaCатын болса,онда сaйыK бетініS пішіні Kандай болады?
Jазіргі кезде к™птеген зерттеу станциялары ауа райын баKылау _шін атмосфераCа нені aшырады?
«НЬЮТОН» тобы

С


А

НД


Ы
J


РaKсат етілетін ш™гім кеменіS корпусындаCы Kызыл сызыKты не деп атайды?
ДенелердіS ™зара ‰рекеттесуі кезіндегі жылдамдыKтарыныS ™згеру д‰режесін аныKтайтын физикалыK шама Kалай аталады?
Жанасатын денелердіS бір біріне Kатысты KозCалысына Kарай _йкеліс 3ке б™лінеді.1ші ТыныштыK _йкелісі, 2ші Домалау _йкелісі, ал _шіншісы Kалай аталады?
Егер сaйыK Kылт_тік KабырCасына жaKпайтын болса,онда сaйыK бетініS пішіні Kандай болады?
Белгілі бір бетке т_сетін к_ш ‰рекетініS н‰тижесін сипаттайтын физикалыK шаманы Kалай атайды?
Су к™лігініS ішіндегі еS к_рделісі Kалай аталады?


“Jaпия сандар”сайысы
ЭкранCа кезекпен т™рт сан шыCады.€р сан артына физика CалымдарыныS аты ж™ндері жасырылCан.Сандар экранCа шыKKын сайын екі топKа бір бірден Kaралдар к™рсетіледі ал олар сол KaралдыS атауын,Kандай физиKалыK шаманы ™лшеу _шін Kолданылатынын ж‰не Kай Cалым сол aCымныS ашылуына _лес Kосканын табу керек.`сынылатын Kaралдар:
Динамометр
Архимед шелекшесі
К_н ж_йесініS моделі
Паскаль шары

“Кім білімді ‰рі жылдам”сайысы
Бaл турда ‰р топKа KыиылCан формулалар жазылCан параKшалар беріледі. Сол KыиылCан парKшаларды топтар жылдам ‰рі дaрыс Kaрастырулары керек.V. Сыныптан тыс жaмысты Kорыту:Jазылар алKысы ортаCа шыCып жалпы топтардыS орташа жинаCан aпайларын айтып жеSген топты аныKтап KaттыKтайды.
F= mg FА13 QUOTE 1415 S=
·t F_йк=µN
13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415

Приложенные файлы

  • doc 302018
    Размер файла: 111 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий