English will help me everywhere in my life — английский язык, уроки

Бекіту
Exercises
Write positive sentences in the future I (will).
(I/do/this/later)  ______________
(we/go shopping)______________
Complete the sentences in the future I (will).
It (rain/not) ______ tomorrow.
I promise I (be/not) ________ late.
Write questions in the future I (will).
(what/learn/they) ______?
2. (it/snow) ________?
Jорытындылау, баCалау
Dear students, Thanks for your being so active, and your marks are
^й тапсырмасы
Composition to the theme “My plan” (use WILL, 8-10 sentences)


Астана KаласыныS Білім басKармасы
Астана Kаласы ‰кімдігініS «К™пбейінді колледжі» МКJК


АшыK сабаKтыS таKырыбы:
English will help me everywhere in my life(АCылшын тілі маCан ‰рKашанда к™мектеседі).
Future simple (Келер шаK)

МамандыCы: 0511000 «Туризм»
Топ: 2ТРа-215

ГуманитарлыK п‰ндерініS циклдік комиссиясы
отырысында Kарастырылды
Хаттама № __ «____»_________2016 ж.
ПЦК т™райымы________Абельдинова Д.К.
Келісілді: €діскер ______Хасенова С.Е.
ДайындаCан: аCылшын тілі п‰ні оKытушысы
Махан Базарбек

Астана 2016

СабаK жоспары
ОKытушы: Махан Базарбек
П‰н: К‰сіби шет тілі
МамандыK,топ: Туризм, 2ТРа-213
ТаKырыбы: English will help me everywhere in my life(АCылшын тілі маCан ‰рKашанда к™мектеседі). Future simple (Келер шаK)
К_ні: 02.11.2016
СабаK т_рі,™ткізу _лгісі: Аралас сабаK
СабаKтыS маKсаттары:
Білімділігі: «English will help me everywhere in my life» (АCылшын тілі маCан ‰рKашанда к™мектеседі) таKырыбына Kатысты лексикалыK материалдармен білімдерін толыKтыра отырып, аCылшын тілін _йренудіS маSыздылыCын ж‰не оны _йренудіS болашаK маман _шін аса Kажет екендігіне к™з жеткізу. Future simple (келер шаK) шаCыныS жасалу жолдарын _йреніп с™йлемде Kолдана білу.
ДамытушылыCы: АCылшын тілінде еркін с™йлеуге «English will help
· me everywhere in my life» (АCылшын тілі маCан ‰рKашанда к™мектеседі) таKырып бойынша ойын ж_йелі т_рде жазбаша ж‰не ауызша жеткізе білуге баулу.
Т‰рбиелік: М‰дениеттілікке, т‰ртіптілікке ж‰не АCылшын тілін, м‰дениетін Kaрметтеуге баулу ж‰не болашаK мамандыCына KызыCушылыCын арттыру.
€дістері: Баяндау, м‰тінмен жaмыс, аудару, жазу ж‰не сaраK-жауап.
СабаK жабдыCы: Интерактивті таKта, оKулыK, _лестірмелі материалдар.
П‰наралыK байланыс: Информатика, KазаK тілі п‰ндері.
€дебиеттер тізімі:
1. Н.Е. Королева, Э.З. Барсегян, «Aнглийский язык: Сервис и туризм». Ростов-на-Дону, «Феникс» - 2007
2. А.С.Восковская, Т.А. Карпова, «Английский язык». Ростов н/Д:Феникс, 2011.

СабаKтыS барысы ж‰не уаKытыныS ™лшемі

СабаKтыS кезеSдері
УаKыты

1
`йымдастыру кезеSі
2 мин

2
Білімдерін тексеру
6 мин

3
ЖаSа таKырыпты жеткезу кезеSі
15 мин

4
СтуденттердіS ™здік жaмысы
10 мин

5
ТаKырыпты бекіту
10 мин

6
СабаK Kорытындысы. БаCалау
1 мин

7
^й тапсырмасы
мин


`йымдастыру кезеSі
-Hello, students!
^й тапсырмасын тексеру
Past Simple шаCында 5 с™йлем Kaру ex: I worked in the garden.
ЖаSа таKырыпты т_сіндіру
English is
the “language of business”
the language of 27% of the world’s population
the language of economic development, technical and scientific innovation.
the language of cultural understanding
language number one
TEXT: Let’s read the text: “English will help me everywhere in my life”.
СтуденттердіS ™зіндік жaмысы
New word to the text:
Asian- азиялыK
knowledge-білім ...
Answer the questions:
1) In which countries English is the official language?
2) Why is it said English around us?


•ђ Заголовок 2•ђ Заголовок 615

Приложенные файлы

  • doc 292124
    Размер файла: 110 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий