Баяндама Мектепке дейінгі оыту, жне де мектепке дейінгі балаларды коммуникативтік-тілдік дадыларын алыптастырудаа отбасыны ынтыматастыы — дошкольное образование, прочее

Jостанай ауданы ‰кімдігініS білім б™лімі КМJК « Петушок «БалабаKшасы»

ТаKырыбы:
«Мектепке дейінгі оKыту, ж‰не де мектепке дейінгі балалардыS коммуникативтік-тілдік даCдыларын KалыптастырудаCы отбасыныS ынтымаKтастыCы»


ДайындаCан: Жолмагамбетова Гулнур. Ж

Затобол кенті. 2017 жыл
Мектепке дейінгі оKыту ж‰не де мектепке дейінгі балалардыS коммуникативтік-тілдік даCдыларын KалыптастырудаCы отбасыныS ынтымаKтастыCы.

БаланыS толыKKанды дамуы мен одан ‰рі мектепте табысты оKудыS негізгі шарттарыныS бірі – мектепке дейінгі балалыK шаKта коммуникативтік-с™йлеу даCдыларын уаKытында Kалыптастыру. Іс-т‰жірибеде к™рсетілгендей, мектепке дейінгі балалардыS толыKKанды с™йлеуін дамыту _шін балабаKша мен отбасыныS тыCыз ™зара ‰рекеттесуі Kажет, себебі педагогтар мен ата-аналар келісе отырып, жаKсы н‰тижелерге Kол жеткізеді. ОCан педагогтардыS маKсатKа баCытталCан жaмысы себеп болады, осыныS _рдісінде ата-аналар топтыS ™міріне белсене Kатыса отырады, ™з балаларыныS м‰селелеріне араласады. Ата-аналар олардыS с™йлеу м‰неріне _йренеді ж‰не оныS кемшіліктерін байKамайды, демек, баланыS дaрыс с™йлеп меSгеруіне к™мектеспейді.
Ата-аналардыS балаларымен бірге бірлескен Kызметке Kамту мониторингісініS н‰тижелері бойынша мектепке дейінгі балалардыS коммуникативтік-тілдік даCдыларын дамыту м‰селелеріне олардыS жеткіліксіз белсенділігін белгілеу м_мкін.
Бірегей маKсатKа Kол жеткізу _шін ™зара ‰рекеттестік _рдістіS Kатысушылары арасындаCы міндеттерді б™лу Cана емес, сонымен Kатар кері байланысты да талап етеді. Осы кезеSде біз ата-аналарCа баланыS тілдік дамуындаCы олардыS р™лі маSызды екендігіне, біздіS к_шіміз олардыS к™мегінсіз жеткілікті болмайтындыCына к™з жеткіземіз.
ОсыныS б‰рі отбасымен жaмыс істеу м‰ні мен нысандарын басKаша ойлау мен ™згертуді талап етеді.
Мектепке дейінгі балалардыS с™здік дамуы м‰селелері бойынша педагогтар мен ата-аналардыS ™зара ‰рекеттестігініS негізгі маKсаттары – бaл ‰р баланыS жетістікпен коммуникативтік-тілдік дамуын Kамтамасыз ету _шін ересектердіS к_шін біріктіру, осы дамытудыS басымдыK жолдарын б™лу, тілдік т‰рбие жaмыстарыныS айрыKша тиімді ‰дістері мен амалдарын к™рсету, отбасылыK т‰рбие беру шартымен алCан педагогикалыK білімді ауыстыру м_мкіндігін ашу, ата-аналардыS балалармен Kарым-Kатынас жасау ыKыласын ж‰не ептілігін Kалыптастыру, балалардыS іс-‰рекетін басKару.
Мен отбасымен ™зара ‰рекеттестігініS д‰ст_рлі нысандарыныS барлыK т_рін пайдалануCа тырысамын: ата-аналар жиналысы, д‰рістер, практикумдар, педагогикалыK кеSес берулер, бірлескен мерекелер, педагогикалыK сaхбаттар, ата-аналар бaрышы, сауалнама ж_ргізу, жылжымалы-папкалар, сонымен Kатар еліміздіS ‰леуметтік-саяси ж‰не экономикалыK даму ахуалына с‰йкес ата-аналармен ынтымаKтастыCыныS жаSа заманауи нысандарын іздеймін.
Сол немесе басKа жaмыс т_рін жоспарлап, оKытуCа, ™зін-™зі дамытуCа ж‰не ынтымаKтастыKKа дайын Kазіргі ата-аналар туралы aсынысты ескеремін.
Білімді жаSарту _рдісі, оны жобалау тиімдірек, ата-аналармен жaмыс істеу нысаны неCaрлым к™п болCан сайын біз пайдалана аламыз деп санаймын.
ЖаSалыK мынадай KаCидаларды пайдалану негізінде бірлескен балалар-ересектер KызметініS ‰рт_рлі нысандарын, т_рлері мен ‰дістерін біріктіріп пайдалануды Kамтиды:
- балалардыS тілдік дамуыныS маKсаты мен міндеттерініS бірлігі т‰рбиешілер Cана емес, сонымен Kатар ата-аналарCа да жаKсы т_сінікті. Отбасы мектепке дейінгі мекемеде KызметтіS негізгі мазмaнымен, ‰дістерімен ж‰не амалдарымен танысады, ал педагогтар отбасы т‰рбиесініS еS _здік т‰жірибесін пайдаланады;
- барлыK кезеS бойы баланыS мектепке дейінгі aйымCа келу іс-‰рекетініS ж_йелелігі мен бірізділігі;
- кешенділік – міндеттерді шешу МДО барлыK білім беру _рдісі ж_йесінде туындайды;
- ‰р бала мен ‰р отбасына олардыS м_дделері мен ерекшеліктерін ескеру негізінде ыSCайын табуCа даралыK;
- игілікті сын мен ™зіндік сын негізінде педагогтар мен ата-аналардыS ™зара сенімі мен ™зара ж‰рдемдесуі. ПедагогтыS абыройын отбасында, ал ата-аналардікін – балабаKшада ныCайту.
Ата-аналармен жaмыс істеу кезінде мен мынадай д‰ст_рлі емес ынтымаKтастыKтыS т_рін пайдаланамын: тілдік театрCа бейімделген мерекелер, тілдік газеттер, «С™зшеSдер» ойынхана, «ЕресектіS с™йлеу м‰нері – еліктеуге _лгі аларлыK» «Егер бірге болсаK, егер жанымызда болса» ™зара ойын іс-‰рекеттері тренингілері, «С™з шеберлігі» интерактивтік к™рмелер, «Анашым, с™йлесейікші» атты викториналар, байKаулар, жобалы Kызмет, тaсаукесерлер, сондай-аK «БалалардыS тілін бірге дамытамыз» атты отбасылыK клуб.
Клуб жaмысыныS негізгі маKсаты балалардыS тілдік дамуы м‰селелерінде МДО ж‰не отбасылардыS к_шін біріктіру; ата-аналардыS педагогикалыK Kaзыретін арттыру, отбасылыK т‰рбие беруде т‰жірибе алмасу, балалар-ата-аналардыS Kарым-Kатынасын ныCайту, ата-аналарCа бір-бірімен ж‰не балаларымен Kарым-Kатынас жасауCа м_мкіндік беру болып табылады. КлубтыS сабаKтары балалармен, ата-аналармен, логопедпен, психологпен бірлесе жaмыс істеуге баCытталCан. Клуб жaмысыныS т_рі ‰рт_рлі, таKырыпKа, Kатысушылар Kaрамы мен міндеттеріне байланысты: д™Sгелек _стел; тренинг, практикум; педагогикалыK жаCдайларды шешу; отбасылыK т‰рбие беру т‰жірибесімен алмасу. КлубтаCы кездесулер ата-аналар Cана емес, сонымен Kатар педагогтардыS аKпараттыK ой-™рісін кеSейтеді. Бірде-бір ата-ана шетте Kалмай, KызыKты баKылаулармен б™лісіп, орынды кеSес айта отырып, осы жaмыстыS нысаны есте KаларлыKтай ™теді.
Тілдік дамыту бойынша ата-аналармен ™зара ‰рекеттесудіS еS тиімді т_рініS бірі - «Сауатты адам» тілдік театрCа бейімделген мереке. МерекеніS тілдік негізі балалармен бірге _йде дайындалCан: ™леSді ертегілер мен ‰Sгімелерді сахналау. ШыCармашылыK театрланCан ойынныS негізгі с‰ті р™лді орындау болып табылады. Ойын ойнау барысында тілдік іс-‰рекетін белсенді дамытуCа м_мкіндік беретін іс-‰рекет бейнесін, с™збен жасайды. Ата-аналармен бірге «Балалар с™йлейді» тілдік альбом жасалды.
Ата-аналармен таCы да бір жaмыс ж_ргізудіS т_рі «СaраSыз – жауап береміз» аKпараттыK студиясы болып табылады. Бaл т_рі педагогтардыS отбасыларымен ™зара ‰рекеттестігі ата-аналардыS сaранысына ие болады. ОлардыS м‰ні Kазіргі кезде балалардыS тілдік дамуы м‰селелерімен маSызды болып айKындалады ж‰не тілдік міндеттердіS бірін шешуге арналуы м_мкін. ПедагогикалыK ™німді шыCарудыS міндетті шарты оныS интерактивті сипаты болып табылады. Интерактивтілік ата-аналардыS балалармен ж‰не педагогтармен белсенді ™зара ‰рекеттестікке т_рткі болу материалын Kамтиды, кері байланысты болжайды. АKпарат KабырCа газеттерінде, кітаптар мен журналдар, айналма-папка т_рінде безендірілуі м_мкін.
ЖобалардыS таKырыптары мен мазмaны балаларды дамытудыS маSызды міндеттерін, балалардыS KызыCушылыKтарын айKындау негізінде педагогтар балалармен ж‰не ата-аналармен бірге айKындайды. «ОтбасымыздаCы ертегі ‰лемі» жобасында с_йікті ертегілермен, суреттермен, фотосуреттермен, балаларды т‰рбиелеуге к™мектесетін кітаптар, Kандай KызыKты с™здер мен оларда кездесетін с™йлемдер жайында маKалалармен альбом жасалды. «ШынашаK Cажайыбы» жобасы тілдік даму _шін ата-аналарCа баланыS KолдарыныS aсаK моторикасын дамыту м‰нін сезінуге ж‰не ™зініS шыCармашылыCын таныта отырып, к_нделікті материалдан Kолды жаттыKтыру _шін Kaралдарды ‰зірлеуге белсене кірісуге м_мкіндік берді.
JазаKтыS дана да, дара да аKыны Абай атамыз айтKандай. "Ойын ойнап ‰н салмай ™сер бала бола ма" деп Мектепке дейінгі балалардыS коммуникативтік тілдерін ойын арKылы дамытамын. Jорытындылай отырып, отбасы мен мектепке дейінгі aйым – баланыS ‰леуметтенуініS екі маSызды ‰леуметтік институты екенін таCы да айта кеткім келеді. Ата-аналардыS Kатысуынсыз баланы т‰рбиелеу м_мкін емес. Енді олар к™рермендер де, баKылаушылар да емес, ™з балаларыныS ™міріне белсене Kатысушылар. Осындай ™згерістер мектепке дейінгі балалардыS м‰дени коммуникативтік-тілдік даCдыларын Kалыптастыру бойынша ата-аналармен жaмыс істеуде заманауи нысандарын тиімді пайдалану туралы с™з етуге м_мкіндік береді.

15

Приложенные файлы

  • doc 287704
    Размер файла: 41 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий