9-10 сыныптара арналан тесттер — математика, тесты


МАТЕМАТИКА

1. Есепте:
A) 1,1 B) 3 C) 2,9 D) 11,9 E) 2
2. Теңдеуді шешіңіз; (2x+3)(6-3x)=0
A) 1,5; -2 B) –1,5;-0,5 C) –1,5; 2 D) 1,5; 2 E) 1,5;-0,5
3. өрнегінің мәнін тап. Мұнда s=100, v=10, t=2,5
A) B) C) D) 13 E)
4. Өрнектер а-ның қандай мәнінде теңбе-тең болады.
және
A) х B) 0 C) –3 D) –6 E) 6
5. Параллелограмм дегеніміз-
A) Қарама-қарсы екі қабырғасы параллель төртбұрыш
B) Қарама-қарсы бұрыштарының қосындысы 1800-қа тең төртбұрыш
C) Қарама-қарсы қабырғалары параллель төртбұрыш
D) Көршілес екі бұрышы өзара тең төртбұрыш
E) Кез-келген төртбұрыш
6. Теңдеуді шешіңіз:
A) 3. B) 2. C) 3,5. D) 5. E) 4.
7. Теңдеуді шешіңіз: cos(-x) = -1.
A) - + 2n, n Z. B) + 2n, n Z.C) + n, n Z. D) + 2n, n Z. E) + 2n, n Z.
8. Теңдеуді шешіңіз: x2 - x + 9 + = 12.
A) {-1; -2}. B) {3; 5}. C) {-5; -1}. D) {9; 8}. E) {0; 1}.
9. Тасбақа өзенге дейін 4 сағат жорғалап барды, сол 4 сағаттың әрбір келесі сағатында алдында жүрген жолындағыдан екі есе аз жол жорғалап отырды. Егер оның барлық жүрілген жолы 90 м болса, онда алғашқы бірінші сағатында қанша жол жүргенін табыңыз.
A) 40 м B) 28 м C) 24 м D) 48 м E) 30 м
10. Теңсіздікті шешіңіз: cos3x <
A) , nZ. B) , nZ.
C) , nZ. D) , nZ.
E) , nZ.
11. Есептеңіз: cos - 2sіn.
A) -. B) . C) -2. D) 1 - . E) 0.
12. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз: .
A) . B) . C) . D) . E) .
13. Егер f(x) = (1+2x)(2x-1) болса, онда f (0,5) мәнін табыңыз.
A) 0. B) 4. C) -4. D) 3. E) 2.
14. Есептеңіз:
A) 3. B) 7. C) -3. D) 1. E) -1.
15. Функцияның анықталу облысын табыңыз: у =
A) [1; +). B) (-5; +).C) (1; +). D) (-; 1]. E) (-; 1).
16. Арифметикалық прогрессия берілген. Есептеңіз:
4а92 - 4а1а9 + а12 - а172 +
A) 0 B) 2a9 C) 1 D) -2a1 E)
17. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A) (-3; -2); (-2; -3) B) (2; 3) C) (-3; 2) D) (3; 2); (2; 3)
E) (3; 2)
18. Теңсіздіктер жүйесінің ең кіші бүтін шешімін табыңыз:
A) 3. B) шешімі жоқ. C) 1. D) 2. E) 0.
19. y=sіn(x+1) функциясының периодын табыңыз.
A) . B) 2. C) . D) 2. E) 4.
20. y = - функциясының:
а) нөлдерін; б) өсу аралықтарын; в) кему аралықтарын анықтаңыз.
A) а) -5, 5; б) (-, -5), (5, ); в) [-5, 5).B) а) -5, 5; б) (-, ); в) жоқ.
C) а) -5, 0, 5; б) [-5, 0), (5, ); в) (-, -5), (0, 5).D) а) -5, 5; б) (-, 0), (0, ); в) жоқ.
E) а) 5, -5; б) жоқ; в) (, -5), (-5, -).
21. f(x) = cosx - cos3x функциясының [0; ] кесіндісіндегі ең үлкен және ең кіші мәндерін табыңыз.
A) ; 0. B) ; 0. C) ; 0. D) ; . E) ; 0.
22. АВС үшбұрышының АВ гипотенузасы Р жазықтығында жатыр. АВС үшбұрыш жазықтығы Р жазықтығымен 30-тық бұрыш жасайды. Егер АС=6 см, ВС=8 см болса, С төбесінен Р жазықтығына дейінгі ара қашықтық қандай?
A) 2,4 см. B) 2,6 см. C) 2,7 см. D) 2,1 см. E) 2,3 см.
23. Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы 10см-ге, ал іштей сызылған шеңбердің радиусы 2см-ге тең. Үшбұрыштың ауданын табыңыз.
A) 9 см2 B) 12 см2 C) 18см2. D) 36см2. E) 24см2.
24. Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы 26 см-ге тең, ал оның катеттерінің қатынасы 5:12 қатынасындай . Кіші катетті табыңыз.
A) 12 см B) 13 см C) 24 см D) 10 см E) 5 см
25. Жүгі бар ұшақ 2640 кг. Ондағы жүк 990 кг. Жүктің массасы ұшақтың массасының неше проценті?
A) 70%. B) 37,5%. C) 60,5%. D) 62,5%. E) 60%.
26. Теңдеуді шешіңіз: 3 9x = 2 15x + 5 25x.
A) -2. B) 2. C) -1. D) -0,5. E) 0,5.
27. y=(sіnx+cosx)2 функциясының өзгеру облысын табыңыз.
A) (-2; 0]. B) [0; 2]. C) [-13; 13]. D) (-; 0]. E) (0; +).
28. Екі нүкте берілген: P(-1;5), Q(3;2). Q нүктесіне қарағанда P нүктесіне симметриялы М нүктесінің координаталарын табыңыз.
A) М(1; 3,5) B) М(6; -2). C) М(6; -3). D) М(2; 7). E) М(7; -1).
29. Дұрыс төртбұрышты пирамиданың бүйір қыры табан жазықтығымен 45 бұрыш жасайды және -ге тең. Пирамиданың көлемін табыңыз.
A) . B) 24. C) 7. D) . E) 16.
30. Диаметрі 12 см шардың көлемі неге тең?
A) 288 см3. B) 144 см3. C) 314 см3. D) 628 см3. E) 225 см3.
МАТЕМАТИКА
ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ
МАТЕМАТИКА І нұсқа
1. Есепте
A) 26B) 11C) 1,1D) 2E) 0,11
2. Турист қайықпен 504 км жүзді. Бұл барлық жолдың 36 % болса, барлық жолды тап.
A) 1400 км B) 181,44 кмC) 1608 кмD) 1208 кмE) 1500 км
3. Пропорцияның белгісіз мүшесін тап:
A) 6B) 4C) 8D) 12 E) 3
4. Теңдеуді шешіңіз: 2cos2x + 2tg2x = 5.
A) + n, n Z; + k, k Z.B) + 2n, n Z; + k, k Z.C) + n, n Z; + k, k Z.
D) + n, n Z; - + k, k Z.E) + n, n Z; + k, k Z.
5. Теңдеуді шешіңіз: log56 = log5(x2 + 2x + 3)
A) {0; 1}.B) {-3; 0}.C) {-1; 3}.D) {-3; -1}.E) {-3; 1}.
6. Теңдеуді шешіңіз: .
A) 1.B) 5.C) 2.D) 4. E) 6.
7. Оқушылардың екі тобы әрқайсысы 24 теңгеден төлеп, театрға билет алды. Бірінші топтың әр билеті екінші топтың әр билетінен 20 тиын қымбат болғандықтан, олар екінші топқа қарағанда 10 билетті кем алды. Бірінші топ қанша билет сатып алды?
A) 32 билет.B) 25 билет.C) 30 билет.D) 20 билет.
E) 28 билет. 8. Теңсіздікті шешіңіз: (x + 13)(x - 7)2(x - 15) > 0.
A) (-13; 7) (15; +).B) (-13; 15).C) (15; +).D) (-; -13).E) (-; -13) (15; +).
9. Теңсіздікті шешіңіз: .
A) x < 4.B) x < 1.C) x > 2.D) 0 < x < 4.E) x > 4.
10. Көпмүше түрінде жазыңыз: (х2- 11) (11+х2)
A) х2 –22х – 121B) х4 –22х2 – 121C) х4-121D) 121-х4E) х2 + 22х2+121
11. Өрнектің мәнін табыңыз: sіn150 cos210 tg135.
A) .B) .C) 0.D) -.E) -1.
12. Арифметикалық прогрессияның a1 = 7, a8 = 42 екендігі белгілі. Осы прогрессияның алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңыз.
A) 117.B) 102.C) 118.D) 125.E) 116.
13. Өрнектер а-ның қандай мәнінде теңбе-тең болады.
және
A) –3B) 0C) –6D) 6E) х
14. Өрнекті ықшамдаңыз:
.
A) .B) .C) .D) a.E) a + b.
15. Теңдеулер жүйесін шеш
A) (0; 0)B) (0; -1),(1; 0)C) D) (-1; -10)E) шешімі жоқ
16. Теңдеулер жүйесінің бір ғана шешімі болатындай а-параметрінің қабылдайтын бүкіл мәндерін табыңыз:
A) a=B) a=C) a=D) a=E) a=
17. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
A) (-; 3].B) (-2; 3).C) (-; -2)D) [-2; 3].E) [-2; +).
18. Функцияның анықталу облысын табыңыз: у = + x.
A) х -1; х 0.B) х 1; х 0.C) х 0.D) х -1.E) х -1; х 1.
19. Функцияның туындысын табыңыз: у(х) = cos(5 - 3x).
A) -3cos(5 - 3x).B) -3sіn(5 - 3x).C) 15sіn(5 - 3x).D) 3sіn(5 - 3x).E) sіn(5 - 3x).
20. Егер f(x) = болса, онда f() мәнін табыңыз.
A) .B) -1.C) -.D) .E) 1.
21. y = және y = функцияларына х0 нүктесінде жүргізілген жанамалар параллель болатын болса, онда х0 нүктесін табыңыз.
A) 4.B) .C) .D) 2.E) 1.
22. [1; 3] кесіндіде f(x)=-x3+3x2+5 функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерінің қосындысы тең
A) 5
B) 9
C) 0
D) 14
E) -5
23. Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз
y = x2 + 2х + 4, х = -2, х = 1, y = 2
A) B) 10C) 14D) 8E) 624. Тік бұрышты үшбұрыштың катеттері және -ге тең. Тік бұрыштан шығатын биссектриса гипотенузаны ұзындықтары қандай кесінділерге бөледі?
A) .B) .
C) .D) .E) .
25. Қабырғасы а және сүйір бұрышы болатын ромбының ауданының, қабырғасы ромбыға іштей сызылған шеңбердің диаметріне тең болатын квадраттың ауданына қатынасын табыңыз.
A) 2sіn : 3.B) 1 : sіn.C) sіn : 1.D) 1 : sіn/2.E) 1 : 2sіn.
26. Егер шеңберге жүргізілген жанама бір диаметр ұштарынан 2,4 дм және 1,8 дм қашықтықта жатса, онда шеңбер диаметрін табыңыз.
A) 3,6 дм.B) 4,2 дм.C) 2,1 дм.D) 3 дм.E) 2,8 дм.
27. Ромбының диагональдарының қатынасы 2:3, ал ауданы 12 см2-қа тең. Ромбының диагональдарын табыңыз.
A) 8 см, 12 см.B) 4 см, 6 см.C) 3 см, 9 см.D) 5 см, 6 см.E) 2 см, 3 см.
28. Егер A(1; 3), B(2; 4), C(5; 14) болса, онда векторының ұзындығын табыңыз:
A) B) C) 13D) 12E)
29. Кубтың қыры a-ға тең. Диагоналы табан жазықтығына қандай бұрышпен көлбеген.
A) 30.B) 45.C) arcsіn.D) 60.E) arcsіn.30. Шардың бетінің ауданы 100см2. Шардың көлемін табу керек.
A) см3.B) см3.C) см3.D) см3. E) см3.
МАТЕМАТИКА ІІ нұсқа

1. Есепте
A) 1B) 7C) 5D) E)
2. 45 санының 30% тап
A) 1,5B) 15C) 13,5D) 30E) 30,5 3. Поезд 2 сағатта 144 км жол жүреді. 3 сағатта қанша жол жүреді?A) 148 кмB) 72 кмC) 218 кмD) 74 кмE) 216 км
4. Теңдеуді шешіңіз: 7 - (3,1 - 0,1y) = 3 - 0,2y.
A) y = -3. B) y = 3. C) y = -0,3. D) y = 1. E) y = 0,3.
5. Теңдеуді шешіңіз: (x + 4)2 = 3x + 40
A) -3; 8B) -6; 16C) -16; 6D) 3E) -8; 3
6. Теңдеуді шешіңіз: = -2.
A) -1.B) -7.C) 5.D) 1.E) Шешімі жоқ.
7. Екі санның қосындысы 21, ал олардың көбейтіндісі 90. Осы сандарды табыңыз.
A) 9 және 12.B) 5 және 18.C) 10 және 11.D) 6 және 15. E) 7 және 14.
8. Теңсіздіктің дұрыс шешімін анықтаңыз: -1 х 5.
A) 5;-1.B) -1;5.C) (-1;5) .D) -1;5) .E) (-1;5
9. Теңсіздікті шешіңіз: (x + 13)(x - 7)2(x - 15) > 0.
A) (-13; 15).B) (-; -13).C) (-; -13) (15; +).D) (-13; 7) (15; +).E) (15; +).
10. Өрнекті ықшамда:
A) х+1B) C) 11х+1D) 11х–1E) 11. Есептеңіз: .
A) 5.B) 4.C) 8.D) 2E) 4.12. Егер геометриялық прогрессияда b4 - b2 = - және b6 - b4 = - екендігі белгілі болса, онда прогрессияның еселігі мен бірінші мүшесін табыңыз.
A) -6; - және 6; B) 3; және -3; -C) 6; D) 3; E) -6; -
13. Өрнекті ықшамдаңыз:
A) .B) .C) .D) .E) .
14. Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарып формула бойынша жікте:
4х2–8х+4
A) (х–4)2B) 2(х–1)2C) 4(х–1)2D) 2(2х–4)2E) 4(х–2)215. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A) (5; 5).B) (4; 4).C) (7; 7).D) (6; 6).E) (3; 3).
16. Теңдеулер жүйесінің бір ғана шешімі болатындай а-параметрінің қабылдайтын бүкіл мәндерін табыңыз:
A) a=B) a=C) a=D) a=E) a=
17. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
A) [-3; 3].B) (0; 3].C) (0; 3).D) [0; 3).E) (-3; 3).
18. Функцияның анықталу облысын тап
A) B) C) D) E)
19. Функцияның туындысын тап:
A) B) C)
D) E)
20. Егер g(x) = (x + 2), онда g(4) табыңыз.
A) -2.B) 7.C) 6.D) 4.E) 5.
21. y = (2x + 1)2 және y = (x + 2)2 функцияларына х0 нүктесінде жүргізілген жанамалар параллель болатын болса, онда х0 табыңыз.
A) -2.B) 1.C) 0.D) -4.E) 3.
22. Өсу аралығын табыңыз: у = 3x2 - 2x + 1.
A) (1; 4).B) (-1; ).C) [;).D) (-1; 0).E) (-; ).
23. Есептеңіз: .
A) .B) .C) .D) 0.E) .
24. Дұрыс үшбұрышқа қабырғасы m болып келетін квадрат іштей сызылған. Үшбұрыштың қабырғасын табыңыз.
A) .B) .C) .D) .E) .
25. Трапецияның бүйір қабырғалары 14 см және 17 см, ал периметрі 71 см. Трапецияның орта сызығын табыңыз.
A) 15,5 см.B) 31 см.C) 51 см.D) 40 см.E) 20 см.
26. Егер ізделінді шеңбер ұзындығы радиустары 11 см және 47 см шеңбер ұзындықтарының қосындысынан 2 есе көп болса, онда ізделінді шеңбер радиусын табыңыз.
A) 29 см.B) 58 см.C) 18 см.D) 116 см.E) 332 см.
27. Параллелограмның 26 см-ге тең диагоналі оның 10 см-ге тең қабырғасына перпендикуляр. Параллелограмның ауданын табыңыз.
A) 65 см2.B) 520 см2.C) 130 см2.D) 260 см2.E) 300 см2.
28. -ның қандай мәнінде =(2;3;2) және =(2;2;) векторларының арасындағы бұрыш сүйір болады?
A) (-5;5)B) (-5; +)C) (0;+)D) (-;-6)E) (5;+)
29. Табан қабырғалары 6 см, 8 см, 10 см, ал биіктігі 8 см үшбұрышты тік призма берілген. Толық бетінің ауданын табыңыз.
A) 248 см2.B) 224 см2.C) 240 см2.D) 232 см2.E) 216 см2.
30. Конустың жасаушысы 12 дм және табан жазықтығына 30 бұрышпен көлбеген. Конустың биіктігін табыңыз.
A) 6 дмB) 6 дмC) 24 дмD) 24 дмE) 6 дм
МАТЕМАТИКА ІІІ н
1. Теңдеуді шеш:
A) B) C) 2,5D) 3,5 E)
2. 1 %-і 85 болатын санды тап.
A) 8,5B) 850C) 85D) 8500 E) 0,853. 46 тонна каучук өндіру үшін 92т спирт керек. 84т каучук үшін қанша спирт керек?
A) 168B) 136C) 184D) 58 E) 1704. Теңдеуді шешіңіз: = -2,5.
A) {2; -3}.B) {-1}.C) {-2; 3}.D) {1; 1}. E) .
5. Теңдеуді шешіңіз: log5x + logx5 = 2,5.
A) {}.B) {5}.C) {; 5}.D) {; 25}. E) {25}.
6. Теңдеуді шешіңіз: = 36.
A) -1.B) 0.C) 2.D) 4. E) 1.
7. Жинақ кассасынан ақша сақтаушы кісі әуелде өз ақшасының бөлігін алып, екінші рет қалған ақшасының бөлігін және 640 теңге алды. Ақшасын екі рет алғаннан кейін жинақ кітапшасында барлық салған ақшасының бөлігі қалды. Басында салған ақшаның мөлшері қандай еді?
A) 350 теңге. B) 240 теңге. C) 2400 теңге. D) 3200 теңге. E) 3000 теңге.
8. Теңсіздікті шешіңіз:
.A) (-∞; -2)(2; +∞).B) (2; +∞).C) (-∞; -2).D) (0; +∞). E) (-2; 2).
9. Теңсіздікті шешіңіз: log0,3 (3x - 4,2) > 1.
A) x < 1,5.B) x < 0,6.C) 1,4 < x < 1,5.D) x > 1,4. E) x < 0,3.
10. Көбейткішке жіктеңіз: 3х2+15х+18
A) (3х+2) (3х+3)B) 3(х-2) (х+3)C) 3(х+3) (х+2)D) 3(х–2) (х–3) E) 3(х2+5х+6)
11. Санды өрнектің мәнін табыңыз:
A) 8.B) 2.C) 4.D) 16. E) 6.
12. (bn)- геометриялық прогрессия құрайтын тізбек. Егер b1 = 4,
q = -3 болса S4-ті табыңыз.
A) 140.B) -80.C) 120.D) 80. E) 64.
13. Дәреже түрінде көрсет: (-4)(-4)(-4)(-4)(-4)(-4)
A) B) 4-6C) (-4)6D) –46 E)
14. Өрнекті ықшамдаңыз: .
A) n - m.B) n + m.C) (n + m)( + ).D) + . E) (n - m)( + ).
15. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: .
A) (-1; 3), (1; -1).B) (2; 1), (-1; -2).C) (2; -1), (-1; 1). D) (2; 3), (3; 2). E) (-2; 1), (-1; 2).16. Теңдеулер жүйесі болса, неге тең болады?
A) .B) .C) .D) . E) .
17. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: .
A) [-3; 5).B) (-; -3).C) (3; 5).D) [-3; 5]. E) (-3; 5].
18. Функцияның анықталу облысын табыңыз: у=log3(4x2-x-14).
A) (2; ).B) (-; -2).C) [-1; 2].D) (-; -1) (2; ). E) (-1; 2).19. Егер f(x) = болса, онда f(16) мәнін табыңыз.A) .B) .C) .D) 4. E) .
20. Нүкте координат түзу бойымен S(t) = -t2+10t-7 заңы бойынша қозғалады. t=3 болғандағы жылдамдықты табыңыз.
A) 4.B) 19.C) 14.D) -5. E) 46.
21. f(x)= cos(x + 3) функциясының графигіне х = -3 нүктесінде жүргізілген жанаманың көлбеулік бұрышының тангенсін табыңыз.
A) 0.B) 1.C) -.D) . E) -1.
22. y = - x2 функциясының кризистік нүктелерін табыңыз.
A) -1; 2B) 0; -1C) 0; 1; 2D) -2; 0; 1 E) -1; 0; 2
23. Есептеңіз: .A) .B) .C) .D) 0. E) .
24. АВС үшбұрышының қабырғалары 13 см, 14 см, 15 см-ге тең. О - медианаларының қиылысу нүктесі. АОВ үшбұрышының ауданын табыңыз.
A) 14 см2B) 84 см2C) 28 см2D) 7 см2 E) 42 см2
25. NPKM тік төртбұрышының NK диагоналі MNK=10 болатындай бұрыш қияды. MOK бұрышын табыңыз, егер О – диагональдардың қиылысу нүктесі болса.A) 80.B) 20.C) 160.D) 60. E) 10.
26. AC = 3 см, BC = 4 см, C = 60 болса, АВС үшбұрышының ауданын табыңыз.
A) 6 см2. B) 12 см2. C) см2. D) 8 см2. E) 3 см2.
27. Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы 26 см-ге тең, ал оның катеттерінің қатынасы 5:12 қатынасындай . Кіші катетті табыңыз.
A) 24 смB) 10 смC) 5 смD) 12 см E) 13 см28. Егер , және болса, онда табыңыз.
A) 15B) 16C) 17D) 14 E) 1329. Кубтың көлемі 16 см3 тең. Кубтың жағына сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз.
A) 2см.B) см.C) 3 см.D) 2 см.
E) см.
30. Цилиндрдің осьтік қимасының ауданы 24 см2. Цилиндрдің бүйір бетінің ауданын табыңыз.
A) 68 см2.B) 24 см2.C) 36 см2.D) 82 см2.E) 72 см2.
МАТЕМАТИКА 4-нұсқа

1. Теңдеуді шеш:
A) B) C) D) E)
2. Жоспар бойынша кооператив күніне 40 га жерге астық себуі керек еді. Алайда кооператорлар әр күні жоспарын 30%-ке артық орындады, сондықтан жұмысты уақытынан 2 күн бұрын бітірді және жоспардағыдан 4 га артық септі. Кооператив неше гектар жерге егін екті?
A) 365 га.B) 366 га.C) 364 га.D) 367 га.E) 368 га.
3. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз:
A) 5B) 16C) 15D) 30E) 3
4. Теңдеуді шешіңіз: cos( - 0,5x) = 0,5.
A) 0.B) + 2n, n Z.C) - + 2n, n Z.D) (-1)n+1 +2n, n Z.E) 3.
5. теңдеуінің түбірі қандай?
A) .B) .C) .D) .
E) .
6. Моторлы қайық ағыс бойымен 18 км және ағысқа қарсы 14 км жүрді, осы жолдың барлығына ол 3 сағ 15 мин жұмсады. Қайықтың меншікті жылдамдығы 10 км/сағ. Ағыстың жылдамдығын табыңыз.
A) 2,5 км/сағ.B) 3 км/сағ.C) 1 км/сағ.D) 1,5 км/сағ.E) 2 км/сағ.
7. Теңсіздіктің шешімін табыңыз: 2x2+x-3<0.
A) B) C) D) E)
8. Теңдеуді шешіңіз: .
A) 3.B) 1/2.C) 5.D) Жауабы жоқ.E) 2.
9. Есептеңіз: 3sin 0 + 2 cos 0
A) – 2B) – 4C) 0D) 4E) 2
10. Есептеңіз: cos(-600).A) - 0,5. B) -. C) . D) .E) 0,5.
11. 10; 20; 40; ...; прогрессиясының алғашқы он мүшесінің қосындысын табыңыз.
A) 10230.B) 10231.C) 10235.D) 10233.E) 10232.
12. Өрнекті ықшамда:
A) B) a-bC) a+bD) E)
13. Өрнекті ықшамдаңыз:
A) .B) .C) .D) .E) a + b.
14. Теңдеулер жүйесін шеш:
A) (3;-1)B) (3;1)C) (3;0)D) (-3;1)E) (-3;-1)
15. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: .
A) (-2; 1), (-1; 2).B) (2; 1), (-1; -2). C) (-1; 3), (1; -1). D) (2; -1), (-1; 1).E) (-1; 2), (2; -1).
16. Теңдеуді шешіңіз:
A) 3B) 0C) D) -E) -3; 3
17. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
A) (-; -4).B) (-4; -2].C) (-4; +). D) (-; -2].E) (-2; 4).
18. Функцияның мәндерінің облысын табыңыз:
A) B) C) D) E)
19. y=arctg(tgx) функциясының периодын табыңыз.
A) .B) .C) .D) .E) .
20. f(х) = 6х2 функциясы берілген. f(2) есептеңіз.A) 16.B) 28.C) 24.D) 14.E) 8.
21. f(х) = 3х2 + 10 функциясы берілген. f(х) табыңыз.
A) 6х - .B) 6х - .C) 6х + .D) 6х - .E) 6х + .
22. Функцияның өсу аралығын табыңыз: f(x) = 2x3 - 3x2 - 12x.
A) (-; 1] [2; ).B) (-; -2] [1; ).C) (-; -1] [2; ).D) [-1; 2]E) (-; -1] [0; ).
23. Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын тап: y=0, y=, x=0, x=3.
A) ln4B) ln7C) 5D) ln3E) 1
24. Тең бүйірлі үшбұрыштың табаны бүйір қабырғасынан 1 см артық, бірақ бүйір қабырғаларының қосындысынан 4 см кем. Үшбұрыштың қабырғаларын табыңыз.
A) 1, 1, 2.B) 6, 6, 8.C) 4, 4, 5.D) 5, 5, 6.E) 7, 7, 8.
25. Тіктөртбұрыштың периметрі 56 см, ал бір қабырғасы келесісінен 6 есе ұзын. Тіктөртбұрыштың ауданын тап.
A) 48 см2 B) 112 см2C) 144 см2 D) 196 см2 E) 96 см2
26. Шеңберінің ұзындығы 8 см болып келетін дөңгелектің ауданын табу керек.
A) 16 см2.B) 27 см2.C) 49 см2.D) 36 см2.E) 25 см2.
27. ABC үшбұрышының A=30 AC=9, BC=6. B бұрышын табыңыз.A) 60B) 45C) D) E)
28. ABCD параллелограммның үш төбесі A(3; -4; 7), B(-5; 3; -2) және C(1; 2; -3) болса, онда B төбесіне қарсы жатқан D төбесінің координаттарының қосындысын табыңыз:
A) 8B) 10C) 12D) 6E) 158
29. Тік параллелепипедтің табанының қабырғалары 6 см және 8 см- ге тең, ал олар 30 бұрыш жасайды. Бүйір қыры 5 см-ге тең. Параллелепипедтің көлемін табыңыз.
A) 120 см3.B) 240 см3.C) 420 см3.D) 330 см3.E) 210 см3.
30. Ромбының сүйір бұрышы , үлкен диагоналі d. Ромб өзінің төбесі арқылы өтетін және үлкен диагоналіне перпендикуляр осьтен айналады. Айналу денесінің көлемін табыңыз.
A) d3tg.B) d3tg.C) d3tg.D) d3tg.E) d3tg.МАТЕМАТИКА 5-нұсқа
1. 5940 санының бөлгіші болатын ең үлкен жай санды тап.
A) 17B) 30C) 23D) 33E) 112. Үш бала орманда 200 саңырауқұлақ тауып алды. Сабыр барлық саңырауқұлақтардың 40-ін, Марат Сабырдың тапқанының 25-ін, ал Тимур қалғанын тауып алды. Тимурдың тауып алған саңырауқұлақтар санын табыңыз:
A) 100.B) 120.C) 42.D) 70.E) 130.
3. Пропорцияның белгісіз мүшесін тап: 3,6: 8,1=х:18
A) 16B) 0,8C) 40,5D) 8E) 1,64. Теңдеуді шешіңіз: = 0.
A) Түбірі жоқ.B) {3}.C) {0,5}.D) {-5,6}.E) {2}.
5. Теңдеуді шешіңіз: sіn22x+sіn23x= sіn24x+sіn25x.
A) n, n Z; k, k Z.B) n, n Z; k, k Z.C) +n, n Z; +2k, k Z.
D) n, n Z; k, k Z.E) n, n Z; k, k Z.
6. Теңдеуді шешіңіз: log7 (8x - 17) = 1. A) 4.B) .C) 2.D) 3.E) .
7. Ағаш кесушілер бригадасы үш күнде 184 куб.метр отын дайындады. Бригада бірінші күні жоспарлағаннан 14 куб.метр артық, ал екінші күні 2 куб.метр кем отын дайындады. Үшінші күні бригада жоспарды 16 куб.метрге асыра орындады. Бригада жоспар бойынша күніне неше куб.метр отын дайындауға тиіс?
A) 48 куб.метр. B) 49 куб.метр. C) 52 куб.метр. D) 53 куб.метр. E) 56 куб.метр.8. Теңсіздікті шешіңіз: - < cost 0 A) ( + 2n; + 2n), n Z
B) [ + 2n; + 2n)( + 2n; + 2n], n Z C) [ + 2n; + 2n), n ZD) ( + 2n; + 2n)( + 2n; + 2n), n Z E) ( + 2n; + 2n][ + 2n; + 2n), n Z
9. Теңсіздікті шешіңіз: logx < logx3 - .A) (; 9).B) (1; ) (9; +).C) (; +).D) (1; +). E) (1; 9).
10. 2(х+4)–3х өрнегінің мәнін тап. х=0,9 A) 7,9B) 8,1C) 7,1D) 12,5E) 8,9
11. Есептеңіз , егер
A) .B) -.C) -.D) .E) -.
12. (cn) арифметикалық прогрессияның c7 = -6; c11 = -12. c1 және d табыңыз.
A) с1 = 6; d = -2.B) с1 = 4; d = -.C) с1 = -3; d = 0,5.D) с1 = 3; d = -1,5.E) с1 = 2; d = -.13. Өрнекті ықшамдаңыз:
.
A) .B) .C) .D) .E) .
14. Көбейткішке жікте: 4–2х
A) 2(2+х)B) 2(4+х)C) 4(1+х)D) 4(1–х)E) 2(2–х)
15. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: A) (2; 3).B) (-2; -3).C) (1; 2).D) (4; 5).E) (3; 4).
16. Теңдеулер жүйесін шеш:
A) (-3;1)B) (1;3)C) (1;4)D) (2;6)E) (3;1)
17. Теңсіздіктер жүйесін шеш.
A) B) шешімі жоқC) D) E)
18. Функцияның анықталу облысын табыңыз: у = -х + .
A) х 0.B) х -2.C) х 2.D) х (-; -2).E) х (2; ).
19. Функцияның туындысын тап:
A) B) C) D) E)
20. Егер f(x) = (5 + 6x)10 болса, онда f(-1) мәнін табыңыз.
A) -10.B) -60.C) 60.D) 10.E) 6.
21. f(x) функцияның туындысы f'(x)=(x-3)2(x2-1)(x2-9) түрінде болсын. Онда функцияның максимум нүктелерінің мәндерінің қосындысын табыңыз
A) -2.B) 0.C) 4.D) -4.E) 2.
22. y = - - функциясының: а) барлық кризистік нүктелерін; б) минимум және максимум нүктелерін анықтаңыз.
A) a) x1 = -3, x2 = 0, x3 = 3; б) x1 = xmax, x2 = xmіn, x3 = xmax.
B) a) x1 = -1, x2 = 1; б) x1 = xmax, x2 = xmіn.
C) a) x1 = -3, x2 = 3; б) x1 = xmіn, x2 = xmax.
D) a) x1 = 0; б) минимум және максимум нүктелері жоқ.
E) a) x1 = 0, x2 = 3; б) x1 = xmіn, x2 = xmax.
23. f(x) = cos5xcos2x + sіn5xsіn2x функциясының алғашқы функциясын табыңыз.
A) -sіn3x + C.B) cos3x + C.C) sіn3x + C.D) 3sіn3x + C.E) -cos3x + C.
24. АВС үшбұрышының А төбесіндегі сыртқы бұрышы өзімен іргелес емес бір бұрышынан 2 есе үлкен болса, онда А төбесінің медианасы ...A) А төбесінің биссектрисасынан ұзынырақ.
B) А бұрышының биссектрисасы мен беттеседі, бірақ А төбесінен жүргізілген биіктігімен беттеспейді.
C) А төбесінің биктігімен беттеседі, бірақ осы бұрыштың биссектрисасымен беттеспейді.
D) А төбесінен жүргізілген биіктікпен де, биссектрисамен де беттеседі.
E) А төбесінің биссектрисасынан қысқарақ.
25. Бір қабырғасы 9 см, ал ауданы 108 см2 болатын тіктөртбұрыштың келесі қабырғасын тап.
A) 42 смB) 12 смC) 36 смD) 21 смE) 45 см26. Егер ABCD параллелограмында АВ=15 см, ВК=9 см, DК=10 см, мұндағы К нүктесі AD қабырғасына тиісті. ВК АD болса, онда ABCD параллелограмының ауданын табыңыз.
A) 144 см2.B) 99 см2.C) 90 см2.D) 120 см2.E) 198 см2.27. ABC үшбұрышында A=30, B=45. қатынасын табыңыз.A) B) C) D) E)
28. мен векторларының арасындағы бұрыш 450, (2;2;0) және =8 болса, олардың скаляр көбейтіндісін тап.
A) 24B) 8C) 5D) 32E) 16
29. Пирамиданың табаны катеттері 6 және 8 болатын тік бұрышты үшбұрыш. Пирамида биіктігі 2. Көлемін табыңыз.
A) 8.B) 24.C) 24.D) 16.E) 48.30. Конустың биіктігі 15 м, ал көлемі 320 м3. Конустың табан радиусын табыңыз.
A) 8 мB) 12 мC) 9 мD) 18 м E) 64 м
6- нұсқа
1. Жай көбейткіштерге жіктелген санадрдың ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыз: A) 35B) 12C) 3D) 2E) 6
2. 80%-і 16-ға тең белгісіз санды табыңыз:A) 24B) 20C) 12,8D) 30E) 24
3. Пропорцияның белгісіз мүшесін тап:
A) 4B) 3C) 12D) 6E) 8
4. Көпмүше түрінде жазыңыз: 5y (y2 - 3) (y2 + 3)
A) 5у5 30у2 + 45уB) 5у5 – 45уC) 5у3 –15D) 5у4- 45уE) 5у5 – 15у5. Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарыңыз: 3а5–15а2в+5ав2
A) а(3а4-15ав+5в2)B) а(3а4+15ав+5в2)C) 3а(а4–5ав +2в2)
D) 3а2(а3-12в+2в)E) а2в(3а3-15а+5в)
6. Теңдеуді шешіңіз: cos(-x) = -1.A) + 2n, n Z.B) - + 2n, n Z.C) + 2n, n Z.
D) + 2n, n Z.E) + n, n Z.7. Тізбектес екі натурал санның көбейтіндісі 182-ге тең. Осы сандардың қосындысын табыңыз.
A) 37B) 24C) 27D) 42E) 368. Теңсіздікті шешіңіз: > -1.
A) (-1; 0) (2; 3).B) (3; +).C) (-; -1) (3; +).D) [-1; 0) (2; 3).E) (-1; 3).
9. Ықшамдаңыз:
sіn(90 - ) - cos(180 - ) + tg(180 - ) - ctg(270 + ).
A) -cos.B) cos.C) 2cos.D) sіn.E) -2cos
10. Көбейткіштерге жіктеңіз: x2 - 7x + 7y - y2.
A) x + 2y.B) (x - y)(x + y - 7).C) .D) E) .
11. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
A) (-; 3].B) [-2; 3].C) [-2; +).D) (-; -2).E) (-2; 3).
12. Функцияның анықталу облысын табыңыз: у = .
A) х 0, х -5.B) х 5, х 0.C) х 5.D) х -5.E) х 0.
13. f(x) = x3 + функциясының туындысын табыңыз.
A) 3x2 + .B) x + .C) 3x2 + .D) 3x + 2.E) 3x2 + 2.14. Конустың жасаушысы 2 см-ге тең, ал осьтік қимасының төбесіндегі бұрышы 120. Конус табанының ауданын табыңыз.
A) 9 см2.B) 6 см2.C) 8 см2.D) 8 см2.E) 6 см2.15. Теңдеуді шешіңіз: .
A) 1.B) 4.C) 5.D) 2.E) 6.16. Теңсіздікті шешіңіз: (x+2)(x-1)(x-3) > 0.
A) (6;4) (1;3).B) (1;8) (0;3).C) (3;5) (3;5).D) (1;6) (1;2).E) (-2;1)(3;).
17. Егер b5 = ; b7 = болса, онда геометриялық прогрессияның бірінші мүшесін және еселігін табыңыз.
A) b1 = 4; q = .B) b1 = 16; q = .C) b1 = ; q = .D) b1 = 16; q = .E) b1 = 16; q = -.
18. Абсциссасы x = /4 болатын нүктеде y = қисығына жүргізілген жанама Ox осіне қандай бұрышпен көлбеген?A) .B) .C) arctg2.D) .E) -arctg2.
19. [0; ] кесіндісінде y = функциясының ең үлкен мәнін табыңыз.
A) 2.B) -1.C) D) -.E) .
20. АВС үшбұрышының А төбесіндегі сыртқы бұрышы өзімен іргелес емес бір бұрышынан 2 есе үлкен болса, онда А төбесінің медианасы ...A) А төбесінің биссектрисасынан ұзынырақ.
B) А төбесінің биктігімен беттеседі, бірақ осы бұрыштың биссектрисасымен беттеспейді.
C) А төбесінің биссектрисасынан қысқарақ.
D) А төбесінен жүргізілген биіктікпен де, биссектрисамен де беттеседі.
E) А бұрышының биссектрисасы мен беттеседі, бірақ А төбесінен жүргізілген биіктігімен беттеспейді.
21. Трапецияның доғал бұрышы төбесінен түсірілген биіктігі табанын
6 см және 30 см кесіндіге бөледі. Трапеция тең бүйірлі болса, табандарын табыңыз.
A) 12 см және 24 см.B) 22 см және 32 см.C) 26 см және 34 см.D) 41 см және 20 см.
E) 24 см және 36 см.
22. Қабырғасының ұзындығы 12 см-ге тең дұрыс көпбұрышқа сырттай радиусы 4 см тең шеңбер сызылған. Дұрыс көпбұрыштың қабырғалар санын табыңыз.
A) 4.B) 8.C) 6.D) 3.E) 5.
23. Квадраттың периметрі 12 см. Оның екінші бір квадраттың ауданына қатынасы 1 : 4 қатынасындай. Екінші квадраттың периметрін табыңыз.
A) 36 смB) 24 смC) 3 смD) 4 смE) 48 см24. Егер A(0; 2; 0), B(1; 0; 0), C(2; 0; 2) нүктелері ромбының үш тізбектес төбелері болса, онда ромбының ауданын табыңыз:A) B) C) D) 2E) 325. Теңдеуді шешіңіз: x - 1 + x - 3 = 2.
A) {2; 5}.B) {-1; -3}.C) {5,6; 7,8}.D) {-2; -1}.E) {1; 3}.
26. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: A) (81; 16).B) (64; 25).C) (625; 1).1D) (16; 1).E) (256; 81).
27. Теңдеулер жүйесінің бір ғана шешімі болатындай а-параметрінің қабылдайтын бүкіл мәндерін табыңыз:
A) a=B) a=C) a=D) a=E) a=
28. Есептеңіз: arctg.
A) 180.B) 150.C) 60.D) 30.E) 120.29. Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз
y = , у = 1, х = 4A) B) 7C) 3D) 1E) 4
30. Тік параллелепипедтің табаны бір бұрышы болатын ромб. Параллелепипедтің көлемі V-ға тең болса,параллелепипедке іштей сызылған цилиндрдің көлемін табыңыз.
A) .B) .C) .D) .E) .
7-нұсқа
1. Есепте:
A) -9B) 9C) 0D) 99E) -90
2. Аквариумның сіне су құйылған, оның неше процентіне су құйылған.
A) 70%B) 50%C) 35%D) 78%E) 0,7%
3. 5 кг алма үшін 120 теңге төленді. 7 кг алма үшін неше теңге төлеу керек?
A) 178 тB) 198 тC) 148 тD) 168 тE) 158 т
4. Есептеңіз: 3sin 0 + 2 cos 0
A) 0B) 4C) 2D) – 4E) – 2
5. Өрнектер а-ның қандай мәнінде теңбе-тең болады.
және
A) -7B) 3C) 7D) –3E) 2х + 7
6. Теңдеуді шешіңіз: 2,5(x - 3) = 0,5(x - 7)
A) B) C) -1.D) 2.E)
7. Аэропортта 880 жолаушы ұшақ күтіп отыр. Олардың 35%-і еркектер. Әйелдер мен балалардың жалпы санының 75%-ін әйелдер құрайды. Аэропортта қанша әйел және қанша бала болғанын табыңыз?
A) 429 әйел, 143 бала.B) 430 әйел, 140 бала.C) 439 әйел, 133 бала.D) 572 әйел, 123 бала.E) 143 әйел, 429 бала.8. Дұрыс аралықты анықтаңыз:
A) B) C) D) E)
9. x, y, n - әр түрлі нақты сандар болсын, онда lg(x + y)n неге тең болады?
A) n lgx - n lgy.B) lgxn + lgyn.C) n lg(x + y).D) n lgx + n lgy.E) n lgx lgy.10. Көбейткіштерге жіктеңіз: a3 - 2a2 - a.
A) (a - 1)(a2 - a - 1).B) a(a2 - 2a - 1). C) a(a2 + 2a - 1).D) a(2a2 - 1).E) a(a2 + 2a + 1).
11. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
A) [-3; 3].B) (-3; 3).C) [0; 3).D) (0; 3).E) (0; 3].12. Қандай сызық мына теңдеу арқылы берілген: х2 + у + 1 = 4(2у+х).
A) Түзу.B) Эллипс.C) Шеңбер.D) Парабола.E) Гипербола.
13. f(x) = функциясы туындысының x = 2 нүктесіндегі мәнін табыңыз.
A) -15.B) 5.C) 15.D) -5.E) 10.
14. Конустың жасаушысы 13 см-ге, биіктігі 12 см-ге тең. Конустың бүйір бетінің ауданын табу керек.
A) 78 см2.B) 75 см2.C) 80 см2.D) 65 см2.E) 70 см2.
15. Теңдеуді шешіңіз: = -2.
A) 5.B) 1.C) Шешімі жоқ.D) -1.E) -7.
16. Теңсіздікті шешіңіз: log2(x2 + 2x) < 2 + lg10.
A) (-4; -2) (0; 2).B) (-; -4) (0; 2).C) (-; -4).D) (-4; 2).E) (2; +).
17. Геометриялық прогрессияның алғашқы тоғыз мүшесінің қосындысының өзінен кейінгі тізбектес тоғыз мүшесінің қосындысына қатынасы 512-ге тең болса, онда прогрессияның еселігін табыңыз.
A) -B) C) -D) E)
18. f(х) = 3sіn функциясының туындысын табыңыз.
A) cos.B) 3cos3x.C) -3 cos.D) cos.E) 3cos.19. y = - x функциясының:
а) нөлдерін;
б) өсу аралықтарын;
в) кему аралықтарын анықтаңыз.
A) а) -1, 1; б) [0, ]; в) [-, 0].
B) а) -1, 2; б) [0, ]; в) [-1, 1].
C) а) 1, -1; б) [-, -1], [1, ]; в) [-1, 1].
D) а) -1, 1; б) жоқ; в) [-, 0], [0, ].
E) а) -1, 1; б) [-, 0]; в) [0, ].
20. АВД және АДС үшбұрыштарында АВ=АС, ВД=ДС, =60. ДАС бұрышын табыңыз.
A) 45.B) 25.C) 30.D) 35.E) 40.
21. Қабырғасы а және сүйір бұрышы болатын ромбының ауданының, қабырғасы ромбыға іштей сызылған шеңбердің диаметріне тең болатын квадраттың ауданына қатынасын табыңыз.
A) sіn : 1.B) 1 : 2sіn.C) 1 : .D) 2sіn : 3.E) 1 : sіn.
22. Шеңбердің АD және ВС хордалары қиылысады. Егер АВС бұрышы 60, ал АСD бұрышы 70 тең болса, онда САD бұрышын табыңыз.
A) 60.B) 50.C) 80.D) 70.E) 90.23. Параллелограмның диагоналі 12 см-ге тең, ал қабырғасы 10 см-ге тең. Диагональ мен берілген қабырғаның арасындағы бұрышы 30. Параллелограмның ауданын табыңыз.
A) 75 см2.B) 120 см2.C) 45 см2.D) 90 см2.E) 60 см2.24. Егер және белгілі болса, онда және векторлар арасындағы бұрышты табыңыз:
A) .B) .C) .D) 0.E) .
25. Теңдеуді шешіңіз: 3 logx4 + 2 log4x4 + 3 log16x4 = 0
A) -; -1B) ; C) -; -D) E) 1; 326. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: .
A) (1; 2). B) (-1; 2), (2; -1).C) (-1; 3), (1; -1). D) (2; -1), (-1; 1).E) (-2; 1), (-1; 2).
27. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: .
A) (2; 1), (-1; -2).B) (2; -1), (-1; 1).C) (-2; 1), (-1; 2).D) (-1; 2), (2; -1).E) (-1; 3), (1; -1).
28. [0; ] кесіндісіндегі y = 2sіnx + cos2x функциясының
а) ең кіші;
б) ең үлкен мәндерін табыңыз.
A) а) ; б) 0B) а) 1; б) -1C) а) 1; б) -D) а) ; б) -1E) а) ; б) 1, 29. интегралын есепте:
A) B) C) D) E)
30. Табанының қабырғасы 9 см және биіктігі 10 см болатын үшбұрышты дұрыс пирамидаға сырттай шар сызылған. Шардың радиусын табыңыз.
A) 6,4 см.B) 7,25 см.C) 6 см.D) 5,6 см.E) 6,35 см.
8-нұсқа
1. 5940 санының бөлгіші болатын ең үлкен жай санды тап. A) 17B) 30C) 33D) 23E) 112. Құлпынайдың құрамында 6% қант бар. 20 кг құлпынайда қанша кг қант бар.
A) 0,6 кгB) 1,2 кгC) 3 кгD) 6 кгE) 12 кг2. Құлпынайдың құрамында 6% қант бар. 20 кг құлпынайда қанша кг қант бар.A) 0,6 кгB) 1,2 кгC) 3 кгD) 6 кгE) 12 кг3. 1,75 т алтынды құмнан 0,7 г алтын жуылады. 2170 т алтынды құмнан қанша алтын алынады?
A) 564,5 гB) 648 г C) 642 гD) 868 г E) 542,5 г4. Өрнекті ықшамда: sinα cos α tg α
A) sin2αB) cos2αC) ctgαD) tgαE) 1+tgα
5. Формула бойынша жікте: 10х4–20х2у3+10у6
A) 10(х2–2у3)2B) 10(х4–у6)2C) 10(х2–у3)2D) 10(х4–у6)E) 10(х2–у3)6. Теңдеуді шешіңіз: 2x6 = 32x4
A) {-4; 0; 4}.B) {-; 0; }.C) {-4; 4}.D) {-2; 0; 2}.E) {0; 16}.
7. 72 санын 12,5 % кемітіңіз. A) 9.B) 64,8 C) 11.D) 63. E) 70,2.
8. Теңсіздікті шешіңіз: (5x + 7)(8 - x) > 0.
A) (-7; 8).B) (-1,4; 8).C) (8; +).D) (-8; 1,4).E) (-; 8).
9. ctg функциясының мәнін табыңыз.A) . B) -.C) . D) 1. E) .
10. бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз:
A) .B) .C) .D) .E) .
11. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
A) (-; -2].B) (-4; -2].C) (-; -4).D) (-4; +). E) (-2; 4).
12. Тақ функцияы анықтаңыз.
A) у = х5 + х4B) у = х5 + х3.C) у = х5 - х2.D) у = х5 + х2.E) у = х5 - х4.
13. Егер f(x) = болса, онда f(16) мәнін табыңыз.
A) .B) .C) .D) 4.E) .
14. Конустың жасаушысы 2 см-ге тең, ал осьтік қимасының төбесіндегі бұрышы 120. Конус табанының ауданын табыңыз.
A) 9 см2.B) 6 см2.C) 8 см2.D) 8 см2.E) 6 см2.
15. Теңсіздікті шешіңіз: 25x + 1 < 6 5x + 1 - 5.
A) (0; 1).B) (1; 5).C) (-; -1) (-1; 0).D) (-1; 0).E) (0; +).
16. Арифметикалық прогрессия аn = 6n + 2 формуласымен берілген. Прогрессияның алғашқы он алты мүшесінің қосындысын табыңыз.
A) 864.B) 792.C) 824.D) 716.E) 848.
17. f(х) = 2ctgх функциясының туындысын табыңыз.
A) -.B) .C) .D) -2sіnxcosx.E) -.
18. у = функциясының графигіне қандай нүктеде жүргізілген жанама, Ох осімен 45 бұрыш жасайды?
A) (-1; 1).B) (0; 1).C) (1; 1). D) (-1; 0).E) (; 0).19. Кризистік нүктені табыңыз: g(x) = .
A) x= -4; x = 6.B) x = 6; x = -6.C) x = ; x= -6.D) x = ; x = -.E) х = 4; x = -6.
20. АВС үшбұрышының сәйкес қабырғалары a = 14, b = 16, c = 10 болса, онда А бұрышы неге тең болғаны? A) 120.B) 30.C) 45.D) 90.E) 60.20. АВС үшбұрышының сәйкес қабырғалары a = 14, b = 16, c = 10 болса, онда А бұрышы неге тең болғаны?
A) 120.B) 30.C) 45.D) 90.E) 60.21. Квадраттың периметрі 24 м. Бір қабырғасы екіншісінен 2 есе артық болатын және периметрі 24 м болатын тік төртбұрыштың қабырғаларын табыңыз.
A) 6 м және 4 м.B) 12 м және 24 мC) 3 м және 6 м.D) 4 м және 8 м.E) 6 м және 8 м.22. Ромб биіктігі 2-ге тең. Ромбының бір бұрышы 30 болса, оған іштей сызылған дөңгелек ауданын табыңыз.A) .B) 2.C) 4.D) .E) .
23. Катеттері 12 және 16 болатын тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасына жүргізілген медианасын табыңыз.
A) 10B) 10,5C) 15D) 20E) 15,524. -ның қандай мәнінде =(2;3;2) және =(2;2;) векторларының арасындағы бұрыш сүйір болады?
A) (-5;5)B) (5;+)C) (0;+)D) (-;-6)E) (-5; +)
25. Теңдеуді шешіңіз: .
A) (3k + 1), k Z.B) (4n + 1), n Z.C) (4n + 1), n Z.D) (4n - 1), n Z.E) (6n + 1), n Z.
26. Теңдеуді шешіңіз: .A) 10-1.B) 1.C) .D) 10-3.E) 10-2.27. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A) (2; 3).B) (1; 2).C) (4; 5).D) (-2; -3).E) (3; 4).28. Теңдеулер жүйесінің бір ғана шешімі болатындай а-параметрінің қабылдайтын бүкіл мәндерін табыңыз:
A) a=B) a=C) a=D) a=E) a=
29. а-ның қандай мәндерінде теңсіздігі орындалады?
A) а +n, n Z.B) а +n, n Z.C) а +2n, n Z.D) а +2n, n Z.E) а 2n, n Z.
30. Үшбұрышты пирамиданың екі бүйір жағы өзара перпендикуляр және олардың ауданы Р мен Q-ға тең, ал ортақ қырының ұзындығы а-ға тең. Пирамиданың көлемін табыңыз.
A) .B) .C) .D) .E) .

Приложенные файлы

  • docx 287353
    Размер файла: 771 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий