Перспектива — изо, уроки

Бекітемін:
СабаKтыS №
18

Мерзімі
18.01;

Сыныбы
6

П‰ні
Бейнелеу ™нер

СабаKтыS таKырыбы
Перспектива

Сілтеме (дерекк™здері)
6-сынып кітабы, тапсырмалар

МаKсат
ОKушыларCа перспектива туралы меSгерту.

1. Білімділік
2. ДамытушылыK
3. Т‰рбиелік
ОKушыларCа перспектива туралы т_сіндіру
ОKушыларCа перспективалыK сурет салуды _йрету
ОKушыларды aKыптылыKKа,тиянаKтылыKKа,эстетикаCа т‰рбиелеу.

ОKыту н‰тижелері
ОKушыларCа перспективалыK сурет салуды _йрету.

СабаKтыS к™рнекілігі
6-сынып оKулыCы,

СабаKтыS ‰діс-т‰сілдері
СТО,топтыK,,жaптыK

СабаKтаCы орындалатын жaмыстар

УаKыты


МaCалімніS ‰рекеті


ОKушыныS ‰рекетіТопKа б™лу

МиCа шабуыл
(Араласып кеткен оKиCалар)
Пікірталас,
(Жaпта,топта талKылау, талдау)


ПрактикалыK
Жaмыс3 мин

5 мин


5 мин
23 минАмандасып,оKушылардыS к™Sіл- к_йін біледі.ОKушыларды т_стер жазылCан KаCаздар арKылы топKа б™лу.(Jызыл,жасыл,к™к)


€р топKа сaраKтарды таратады ж‰не сaраKтарCа дaрыс жауап табу тапсырылады.
ОKушылар перспектива туралы т_сінгендерін айтады.
ПерспективалыK сурет салу т‰сілдерін меSгерту.

ОKушыларCа перспективалыK сурет орындау тапсырылады.
ОKушылар алCан KаCаздары бойынша топKа б™лінеді.Топ-
тыS м_шелері бір-біріне тілек айтады.

ОKушылар сaраKтарCа жауап беріп отырады.

€р оKушы жеке ойланып,одан соS жaпта,топта талдап,бір шешімге келеді де,KаCазCа т_сіріп отырады.
€р оKушы ™здігінен жaмыс орындайды.Сергіту с‰ті
Эссе(Бір айналым сaхбат)
^йге тапсырма,
Kорытындылау,
баCалау
Рефлекция3 мин
3 мин

2 мин


1 мин
Сергіту с‰тін aйымдастырады.
СабаKта не т_сінгендері,т_йгендері туралы айтады.
Б™лме ішініS перспективасын орындау тапсырылады.
СабаK туралы Kандай пікір айтасыSдар?(Не aнады,не aнамады) Нені т_сінбедіSдер?
ОKушылар барлыCы Kатысады.€р топ
не т_сінгендері
бойынша бір ауыз с™з айтады.ОKушы-
лар ™здерін,сынып-н
баCалауы тиіс.
Ойларын стикерге жазып іледі.

ђ Заголовок 1 ђ Заголовок 2 ђ Заголовок 3 ђ Заголовок 4 ђ Заголовок 5 ђ Заголовок 6 ђ Заголовок 7 ђ Заголовок 8 ђ Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 286761
    Размер файла: 51 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий