Праздник Эненин байрамы — внеурочная работа, мероприятия


Эненин кунине учурлалган байрам
«Эне – эн кару ла jуук кижи»
Кире сос. Уредучинин сози.
Уренчик улгер кычырат:
Эне кижи неден де баалу,
Зне кижи кейден ару,
Эне кижи кундий jылу,
Эне кижи чечектий jараш!
- Jакшылыкту кунле, кару балдар, кундулу энелер! Чындап та, эне кижи неден де баалу. Jердин устинде энеден баалу кем де, не де jок. Эне – ол эн ле jуук ла кару кижи. Эне – ол кажы ла баланын айткан 1-кы сози. Эне – ол эрке сос. Эне ол jылу сос.
- 1998 jылдын чаган айында чыгарган 120-чи номерлу jасагында Россия Федерациянын (бистин Россия орооныстын) президенти В.В. Путин Россияда кучурген айдын калганчы амыраар кунин Эненин куни деп темдектеген. Эненин кунин ороондо темдектеерин jоптогони, байла, jакшы. Энелерди сууп ле тооп турганысты, олорго быйанысты jылына база бир катап анылап айдып саларга.
- Бисте, балдар, уй улусты, энелерди эске алып, уткыйтан jанжыккан база бир кун бар. Качан? Ол тулаан айдын 8-чи куни – Уй улустын телекейлик куни.
- Кажы ла кижинин билезинде эн ырысту ла эн куч ойинде эне jуреги, онын ийдези, ижемjизи, суунчизи болот. Эне кижинин эрчимду ле jаан учурлу ижин толо кемjиир арга jок.
Энеден кару ла баалу кижи jок.
Эне куннин чогындый бисти jылыдат.
Тенеринин jылдызындый биске корунет.
Карануй тундерде карыксас, энегис бисти,
Айдый jолысты, санаа-шуултегисти jарыдар.
Кандый да соок болзо,
Оттын jалбыжындый бисти jылыдар.
- Jенил базытту, jалакай косторлу, jымжак колдорлу айылдын ичинде энеден кучту кем де jок. Эненин колдоры сурекей jалакай, эрке. Олор ончо немени эдип билер. Эненин jуреги сескир. Онын суужи качанда очпос. От. Очок. Эне. Бу состор тегин айдылбаган. Бу состор jуук колбуда.
- Айылдын ичи качан jарык? (качан эне айылда болзо).
- Качан айылда jылу? (качан эне айылда болзо).
- Чын, качан очокто, печкеде от jалбышту куйуп, ондо казан кайнап, эне айыл ичинде отурза. Эне айылда болзо, туранын ичи jарык, jылу деп билдирет. Эне jанында болзо, jылу, jакшы, суунчилу.
- Балдар, бу керегинде кемнин улгери бар эди? (Э.Палкин «Энем»)
2. Литературалык-куулик композиция.
Куу (J.Маташева «Терегежим») ойнойт. Уренчиктер чыгат.
Эмилия: Кару, кару энелер!
Слерге бистин эзенис!
Быйанысты слерге Акту куунистен айдадыс.
Ырыс, суунчи куунзейдис.
Ончо уренчиктер: Слерге бистин изу уткуул!
Уренчиктер энелерге открыткалар сыйлайт.
Слава - А.Ередеев «Энейим».
Амат – П.Самык «Энем менин кун ошкош».
Володя – Э.Палкин «Эне».
Камилла
Айлуна, Саша – К.Кулиев «Ырыс».
Вероника – С.Манитов «Эненин айтканы».
Линда, Кирилл – Б.Бурмалов «Энейим».
Элина, Альбина – Л.Кокышев «Эненин кожоны».
Алеша – А.Адаров «Эне».
Ончозы: Кару энелер, байрамла слерди!
Кожон «Эне». Состори ле куузи Р.Можлаеванын.
- Бойыстын чумдеген jолдыктарысты, кару энелер, слерге сыйлайдыс.
Линда «Энейим»
Вероника «Энем»
Володя «Энейим»
Саша «Энейим»
Элина «Эне, эне, энейим»
Алеша «Менин энем»
Слава «Моя мама»
Айлуна «Моя мама»
Амат «Моя мамочка»
Кирилл «Любимая мамочка»
Альбина «Любимой мамочке»
Эмилия «Я люблю тебя, мама»
Песня «Мамочка». Слова А.Афлятновой, музыка В.Канищева.
Балдар jуре берет.
- Эненин кунине учурлай школдо конкурстар откон: конкурс рисунков «Портрет моей мамы», бистин класс 1-кы jер алдыс (Володя, Линда, Элина, Айлуна, Саша, Амат турушкан), конкурс стихотворений и сочинений «Эти строки посвящаются вам» (Элина, Линда, Володя, Саша, Алеша, Амат, Слава, Айлуна турушкан), уч-турултазы болбогон, балдардын бу улгерлерин ле чумдемел иштерин «Ойдин уни» газетке ийип ийдим (Альбина, Эмилия, Кирилл кожулган). - Эненин кунине учурлалган байрамды орой бугун, 30-та, откурип jатканыс, ненин учун дезе биске сооктор чаптык эткен, кундер ас болгон белетенишке, jе андый да болзо кыска ойго белетеген ойын-jыргалысты слер бугун кородигер.
Биjе «Солоны».
Туп-шуулте.
- Кару балдар, эне кижи - эн ле jуук, кару, баалу, агару, jымжак, jалакай кижи. Кижи канча да jашту болзо, ого эне, онын эркези, аjарузы керек. Энегерди канча кире тын суурер, jурумер анча ок суунчилу болор. Онын учун энегерди суугер, суундирер, чеберлегер ле jаантайын болужып jуругер. – Кундулу энелер! База катап слерди ончогорды Эненин куниле уткыйдым.
Айдын-куннин алдынаАйлаарда одоор очпой куйзин.
Айыл-jуртаарда амыр болзын.
Айткан созоор тоомjылу болзын.
Ак санаалу алкы бойыгар
Амыр, jакшы jуругер!
Уредучи энелерге сый берет.
- Кару балдар, кундулу энелер! Онойып, Эненин кунине учурлалган байрамыс тугенди. Келгенерге быйан. Эмди ончогорды чайлашка кычырадыс.

Приложенные файлы

  • docx 270409
    Размер файла: 26 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий