Колендарно-тематическое планирование по Чеченской литературе 9 класс — прочее, планирование

Нохчийн литература
9-г1а класс
Сочинени-3
Изложение- 4
Раг1
Коьчалан ц1е
Маса сахьт
Урокан тайпа
Урокан коьрта кхетам
Дешархошна хаа дезарг
Талларан кепаш
Хан

планаца
билггал
Ц1ахь

1
Нохчийн халкъан барта кхолларалла а, цуьнан тайпанаш а.
1
Довзийтаран урок
Нохчийн халкъан барта кхоллараллех лаьцна дийцар.
Барта кхолларалла х1ун ю, цуьнан тайпанаш
Чулацам лаьцна хаттарш

2
Сийлахь-баккхийчу оьрсийн яздархоша А. С. Фета шайн кхоллараллехь нохчийн барта произведенех пайдаэцар.
1
Керла коьчал йовзийтаран урок
Нохчийн барта произведенех лаьцна дийцар.оьрсийн яздархоша аьлларг довзийтар
Нохчийн барта произведенех лаьцна дийцар.оьрсийн яздархоша аьлларг довзийтар
реферат

3
Туьйранаш. Инзаре-тамашийна х1уманех лаьцна туьйранаш.
1
Хаарш, говзалла кхиоран урок
Туьйранех лаьцна кхетам балар


Туьйранех лаьцна кхетам балар


Суьрташ дахкар

4
Нохчийн хакъан шира дийцарш, хабарш, аларш. «К1ирда б1аьвнаш»,Хьекъал долу зуда»
1
Хаарех, говзаллех, кхетамех пайда оьцу урок.
Туьйранашкахь 1ер-дахар гайтар


Туьйранашкахь 1ер-дахар гайтар


доклад

5
«Ненан б1аьрхиш»
1
Хаарш, говзалла кхиоран урок
Нене болу безам шорбар, к1аргбар.
Нене болу безам шорбар, к1аргбар.
Чулацам лаьцна хаттарш

6
«Галанч1ожарчу 1омах», «Наьрт-аьстхой», «Молла_ Несартан хабарш»
1
Хаарш, говзалла кхиоран урок
Туьйранашкахь 1ер-дахар гайтар

Туьйранашкахь 1ер-дахар гайтар

дешархоша бинчу кечамца

7
Эшарш.

1


Керла коьчал 1аморан урок
Нохчийн эшарш йовзийтар.
Нохчийн эшарш йовзийтар.
дешархоша бинчу кечамца

8
Кицанаш,
1
Керла коьчал 1аморан урок
Кицанаш, х1етал-металш довзийтар.
Кицанаш, х1етал-металш довзийтар.
дешархоша бинчу кечамца

9
х1етал-металш.
1
Керла коьчал 1аморан урок
х1етал-металш довзийтар.
х1етал-металш довзийтар.
дешархоша бинчу кечамца

10
Лирически а, турпаллин а иллеш.
1
Керла коьчал 1аморан урок
Иллех лаьцна дийцар.
Иллех лаьцна дийцар.
реферат

11
«Теркаца хьала-охьа вехаш хиллачу» Элан Мусостан, Адин Сурхон илли Адин Сурхон къоман турпалхо».
1
Хаарех, говзаллех, кхетамех пайда оьцу урок.
Иллин чулацам бовзийтар.
Иллин чулацам бовзийтар.
Чулацам лаьцна хаттарш

12
Сурхон нана.
1
Цхьанатохаран урок
Турпалхочун ненах лаьцна.
Турпалхочун ненах лаьцна.
Чулацам лаьцна хаттарш

13
Изложени «Ламанан илли» гулам. аг1о 74.
1
Хаарш талларан урок
Дозуш долу къамел кхиор
Дозуш долу къамел кхиор
Изложени язъяр

14
«Аьккхин Жанхотан илли». «Иллин турпалхой».
1
Керла коьчал 1аморан
Чулацам бовзий тар
Иллин турпалхой бовзийтар
Чулацам лаьцна хаттарш

15
Иллин т1ехь къаьмнийн юкъара доттаг1алла.
1
Цхьанатохаран урок
Къаьмнийн юкъара доттаг1алла довзийтар
Къаьмнийн юкъара доттаг1алла довзийтар
Кхечу къаьнашца нохчийн хилла доттаг1аллех лаьцна

16
Иллин маь1на.
1
Карладаккхарца жам1 даран урок
Иллин маь1нех кхетам балар
Иллин маь1нех кхетам балар

Чулацам лаьцна хаттарш

17
Сочинени: «Иллешкарчу турпалхойн г1иллакх-оьздангалла». Язъяр.
1
Хаарш талларан урок
Дозуш долу къамел кхиор.
Дозуш долу къамел кхиор.
Сочинени язъяр

18
Халкъан илланчаш.
1
Керла коьчал 1аморан урок
Халкъан илланчаш бовзийтар
Халкъан илланчаш бовзийтар
реферат19
Оьрсийн яздархоша а, 1илманчаша а нохчийн барта кхоллараллех лаьцна яздинарг.
1
Керла коьчал 1аморан урок
Оьрсийн яздархоша а, 1илманчаша нохчийн барта кхоллараллех аьлларг довзийтар
Оьрсийн яздархоша а, 1илманчаша нохчийн барта кхоллараллех аьлларг довзийтар
доклад20
Назманаш.
1
Хаарш талларан урок
Назманаш ешар
Назманаш ешар
реферат21
Исбаьхьаллин литература
1
Керла коьчал 1аморан урок
Исбаьхьаллин литература йовзийтар
Исбаьхьаллин литература йовзийтар
Чулацам лаьцна хаттарш22
Къоман исбаьхьаллин литература йолийнарш. Дудаев 1абдин дахар а, кхолларалла а.
1
Керла коьчал 1аморан урок
Исбаьхьаллин литература йолийнарш бовзийтар
Исбаьхьаллин литература йолийнарш бовзийтар
реферат23
Дудаев 1. «Стоьмийн беш», «Колхозхочуьнан, цхьалхахочуьнан къамел»
1
Хаарш талларан урок
Дудаев 1аьбдин произведенеш йовзийтар
Дудаев 1аьбдин произведенеш йовзийтар
Чулацам лаьцна хаттарш24
Сальмурзаев Мохьмадан дахар а, кхолларалла а.
1
Керла коьчал 1аморан урок
Сальмурзаев М. кхолларалла а, дахар а довзийтар
Сальмурзаев М. кхолларалла а, дахар а довзийтар
реферат25
Сальмурзаев
Мохьмад «Кхетаме Хьамид»
1
Хаарш талларан урок
Сальмурзаев М. произведенеш йовзийтар
Сальмурзаев М. произведенеш йовзийтар
Чулацам лаьцна хаттарш26
Нажаев Ахьмадан дахар а, кхолларалла а.
1
Керла коьчал 1аморан урок
Нажаев А. кхолларалла а, дахар а довзийтар
Нажаев А. кхолларалла а, дахар а довзийтар
реферат27

Нажаев А. «Жа1у» поэма. Поэмин коьрта чулацам а, маь1на а.
1
Хаарш талларан урок
Нажаев А. произведенеш йовзийтар
Нажаев А. произведенеш йовзийтар
Чулацам лаьцна хаттарш28
Авторан 1алашо а, поэмин д1ах1оттам а.
1
Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
Поэмин коьрта чулацам а, маь1на а.
Поэмин коьрта чулацам а, маь1на а.
доклад


29
Айсханов Шамсуддинан дахар а, кхолларалла а. «Мало - хало»
1
Керла коьчал 1аморан урок
Айсханов Шамсуддинан дахар а, кхолларалла а.
Айсханов Шамсуддинан дахар а, кхолларалла а.
Чулацам лаьцна хаттарш


30
Айсханов Ш. «Орга», «1а» стихаш
1
Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
Стихийн чулацамах кхетор
Стихийн чулацамах кхетор
Дагахь 1аминарг хаттар


31
Айсханов Ш. «К1айн котам»
1
Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
Стихийн чулацамах кхетор
Стихийн чулацамах кхетор
Чулацам лаьцна хаттарш


32
Изложени «Лу»
Махмаев Ж. аг1о 80

Дешархойн хаарш
Дозуш долу къамел кхиор
Дозуш долу къамел
Изложени язъяр


33
Бадуев Саь1идан дахар а,
1
Керла коьчал 1аморан урок
Бадуев Саь1идан
Бадуев Саь1идан
Чулацам
кхоллараллин некъ а.


кхоллараллин некъ бовзийтар.
кхоллараллин некъ бовзийтар.
лаьцна хаттарш34
Бадуев Саь1ид а, къоман театр а. Оьрсийн яздархошца хилла доттаг1алла.
1
Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
Кхечу къаьмнашца долу гергарло муха гайтина хаар
Кхечу къаьмнашца долу гергарло муха гайтина хаар
реферат35
Бадуев Саь1идан поэтически кхолларалла. «Паччахьа заманна», «Лам»
1
Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
Стихийн чулацамах кхетор
Стихийн чулацамах кхетор
Дагахь 1амийнарг хаттар36
«Ц1еран арц».
Кульдевич а, цуьнан т1аьхьабозурш а.
1
Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
Повестан чулацам бовзийтар.
Повестан чулацам бовзийтар.
Чулацам лаьцна хаттарш37
Хонмурд а, цуьнан доьзал а.
1
Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
Мица хьолехь бара Хонмурдан доьзал
Мица хьолехь бара Хонмурдан доьзал
Чулацам лаьцна хаттарш38
«Бешто» Повестан тема а, д1ах1оттам а.
1
Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
«Бешто» повестан коьрта маь1на.
«Бешто» повестан коьрта маь1на.
доклад39
Бештой, Бусаний.
1
Хаарш кхиоран, шардаран, т1еч1аг1даран урок
Бештон, Бусанин васт х1оттор
Бештон, Бусанин васт х1оттор
Х1иттийна васташ40
Сочинени: «Бешто» кечам бар.
1
Цхьанатохаран урок
Дешархойн хаарш таллар.
Дешархойн хаарш таллар.
Сочиненина кечам бар41
Сочинени: «Бешто» язъяр.
1
Хаарш талларан урок
Дозуш долу къамел кхиор.
Дозуш долу къамел кхиор.
Сочинени язъяр42
Мамакаев 1аьрбин дахар а, кхолларалла а.
1
Керла коьчал 1аморан урок
Мамакаев 1аьрбин дахар а, кхолларалла а йовзийтар
Мамакаев 1аьрбин дахар а, кхолларалла а йовзийтар
реферат43
Мамакаев 1. Лирика «Кавказан латта», «Сан к1анте», «Йо1е», «Даге».
1
Хаарш талларан урок
Мамакаев 1аьрбин лирически произведенеш йовзийтар
Мамакаев 1аьрбин лирически произведенеш йовзийтар
Дагахь 1амийнарг хаттар44
«Нохчийн лаьмнашкахь» поэми т1ехь доттаг1алла а, безам а.
1
Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
«Нохчийн лаьмнашкахь» поэми т1ехь доттаг1аллин а, безаман а тема къастор.
«Нохчийн лаьмнашкахь» поэми т1ехь доттаг1аллин а, безаман а тема къастор.
доклад45
«Нохчийн лаьмнашкахь» поэми т1ехь авторан васт.
1
Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
Авторан васт х1оттор 1амо
Авторан васт х1оттор 1амо
Чулацам лаьцна хаттарш46
Сочинени: «Нохчийн лаьмнашкахь».
1
Хаарш талларан урок
Дозуш долу къамел кхиор.
Дозуш долу къамел кхиор.
Сочинени язъяр47
Хамидов 1абдул-Хьамидан дахар а, кхолларалла а, цуьнан забаре дийцарш,
1
Керла коьчал 1амо Керла коьчал
Дахаран а, кхоллараллин а некъ бовзийтар.
Дахаран а, кхоллараллин а некъ бовзийтар.
Чулацам лаьцна хаттарш48
Хамидов 1абдул –Хьамид - драматург
1
Керла коьчал 1аморан урок
Нохчийн куьлтура кхиорехь Хамидовс лаьцна довзийтар.
Нохчийн куьлтура кхиорехь Хамидовс лаьцна довзийтар.
реферат49
Турпаллин драма «Лийрбоцурш».
Яххьашкахь ешар.
1
Хаарш, говзалла кхиоран урок
Чулацам бовзийтар.
Яххьашца произв.ешар
Яххьашца ешар50
Даймохк мостаг1чух 1алашбан г1евттинчу б1аьхойн турпалла а, доттаг1алла а.
1
Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
Турпалхойн доттаг1алла довзийтар.
Турпалхойн доттаг1алла довзийтар.
реферат51
Изложени: «Ханпаша эскарехь».
Изложенийн гулам 5-9 кл. аг1о 154
1
Хаарш талларан урок
Дозуш долу къамел кхиор
Дозуш долу къамел кхиор
Изложени язъяр52
Жам1 даран урок. Изложени йийцаре яр.
1
Карладаккхарца жам1 даран урок
Хаарш т1еч1аг1дар
Хаарш т1еч1аг1дар
1амийнчу произв. Обзор е53
20-40 шерашкахь нохчийн литература кхиаран хьелаш.
1
Керла коьчал 1аморан урок
Лит-х лаьцна кхетам шорбар, к1аргбар.
Лит-х лаьцна кхетам шорбар, к1аргбар.
доклад54
Проза, драматурги: , Мамакаев Мохьмад кхоллараллин обзор «Сан лаьмнаш»
1
Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
Прозех, драматургех лаьцна дийцар.
Прозех, драматургех лаьцна дийцар.
Чулацам лаьцна хаттарш55
Музаев Нурдин, Ошаев Халидан кхоллараллин обзор «Сан лаьмнаш».
1
Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
Яздархойн кхолларалла йовзийтар.
Яздархойн кхолларалла йовзийтар.
Чулацам лаьцна хаттарш56
Нохчийн литература Сийлахь –боккха Даймехкан т1ом лаьттинчу шерашкахь.

Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
Сийлахь –боккха Даймехкан т1ом лаьттинчу шерашкахь.хил-ла литература йовзийтар
Сийлахь –боккха Даймехкан т1ом лаьттинчу шерашкахь.хил-ла литература йовзийтар
Чулацам лаьцна хаттарш57
Гайсултанов 1умаран, Мусаев Мохьмадан кхоллараллин обзор.
«Малика»
1
Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
Гайсултанов 1 Мусаев М.кхоллараллин обзор.ян 1амор

Гайсултанов 1 Мусаев М.кхоллараллин обзор.ян 1амор

Реферат58
Эдилов Хасмохьмадан, Саидов Билалин,
обзор. «Сий делахь латта», «Поэте».

Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
Эдилов Х., Саидов Б.поэзин обзор ян 1амор

Эдилов Х., Саидов Б.поэзин обзор ян 1амор

реферат59
Сулаев М. произведенин обзор

1
Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
Сулаев М. произведенин обзор яр
Сулаев М. произведенин обзор яр
реферат

60
Нохчийн литература20 –чу б1ешеран 50-70-чуй шерашкахь.

Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
50-70-чуй шерашкахь.литературе баьхкина яздархой бовзийтар
50-70-чуй шерашкахь.литературе баьхкина яздархой бовзийтар
доклад61
Арсанов Саь1ид-Бей «Маца девза доттаг1алла»,Мамакаев М. «Зеламха» произв. обзор

Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
Арсанов С-Б. Мамакаев М. поизведенин обзорян хаар
Арсанов С-Б. Мамакаев М. поизведенин обзорян хаар
Чулацам лаьцна хаттарш62
Ошаев Х.»Алун шераш», Гайсултанов 1. «Александар Чеченский» произв. обзор

Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
Ошаев Х. Гайсултанов 1.поизведенин обзор ян хаар
Ошаев Х. Гайсултанов 1.поизведенин обзор ян хаар
Чулацам лаьцна хаттарш63
Изложени «Къизалла» гул. аг1о 98

Хаарш талларан урок
Дозуш долу къамел кхиор
Дозуш долу къамел кхиор
Изложени язъяр64
Нохчийн литература 20 –чу б1ешеран 80-90-чуй шерашкахь.

Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
80-90-чуй шерашкахь.литературе баьхкина яздархой бовзийтар
80-90-чуй шерашкахь.литературе баьхкина яздархой бовзийтар
доклад65
Драматурги: н Хамидов 1-Хь, . кхоллараллин обзор. «Д1а коч –схьа коч»;
1
Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
Драматурги йовзийтар.
Драматурги йовзийтар.
проект66
Арсанукаев Шайхин поэзин обзор
1
Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
Кхоллараллах лаьцна дийцар.
Кхоллараллах лаьцна дийцар.
Чулацам лаьцна хаттарш67
Рашидов Ш. , Кибиев М. произведенин обзор
1
Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
Яздархочун кхолларалла йовзийтар.
Яздархочун кхолларалла йовзийтар.
Чулацам лаьцна хаттарш68
Ахмадов Мусан, Бексултанов Мусан кхоллараллин обзор. «Г1арг1улеш йоьлхура цкъа стигалхула». Нунуев Саид-Хьамзатан, кхоллараллин обзор.
1
Хаарех , говзаллех, кхетамех пайдаоьцу урок
Яздархойн кхолларалла йовзийтар.
Яздархойн кхолларалла йовзийтар.
Чулацам лаьцна хаттарш
Жам1даран урок.
Приложенные файлы

  • doc 249857
    Размер файла: 219 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий